Lentorahdin turvatietoisuus CAT 14 - verkkokoulutus (jatkuva)

 

09.06.2022 - 30.06.2030

Tun­ne­tun lä­het­tä­jän rah­tia voi­vat kul­jet­taa vain yri­tyk­set, jot­ka ovat an­ta­neet rah­din­kul­jet­ta­jan va­kuu­tuk­sen lä­het­tä­jäl­le tai val­tuu­te­tul­le edus­ta­jal­le. Voi­dak­seen an­taa rah­din­kul­jet­ta­jan va­kuu­tuk­sen, on len­to­rah­din pa­ris­sa työs­ken­te­le­vän täy­tet­tä­vä Tra­fin aset­ta­mat kou­lu­tus­vaa­ti­muk­set.

Len­to­rah­din tur­va­tie­toi­suus -kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään lä­pi pe­rus­teel­li­ses­ti il­mai­lu­tur­val­li­suu­teen si­säl­ty­vät asiat ko­ko toi­mi­tus­ket­jun tur­va­vaa­ti­muk­sis­ta ja -oh­jeis­ta al­kaen. Kurs­sin ta­voit­tee­na on opet­taa toi­min­ta­ta­vat, joil­la len­to­rah­ti ete­nee kul­je­tus­ket­jus­sa tur­val­li­ses­ti hy­vä­kun­toi­se­na pe­ril­le as­ti.

Kou­lu­tus täyt­tää EU:n ko­mis­sion ase­tuk­sen N:o 2015/1998 mu­kai­sen len­to­rah­din tur­va­tie­toi­suus­kou­lu­tuk­sen, kou­lu­tus­ka­te­go­ria 14, jos­sa koh­de­ryh­mä­nä on kul­jet­ta­jat ja ter­mi­naa­li­työn­te­ki­jät. Lop­pu­ko­keen lä­päis­syt saa kurs­si­to­dis­tuk­sen.

Kou­lu­tus on jä­se­nil­le mak­su­ton ja sen voi suo­rit­taa jous­ta­vas­ti it­sel­leen so­pi­va­na ajan­koh­ta­na. Tu­tus­tu kurs­si­si­säl­töön verk­ko­por­taa­lin si­vuil­la.

Li­sä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mi­nen:
toi­mi­tus­joh­ta­ja Pert­ti Me­ro, Air­port Col­le­ge In­ter­na­tio­nal Ltd, pert­ti.me­ro@air­port­col­le­ge.com