Vaarallisten aineiden ilmakuljetus CAT-4 ja CAT-5 -verkkokoulutus (jatkuva)

 

09.06.2022 - 31.12.2031

Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den il­ma­kul­je­tuk­sen verk­ko­kou­lu­tuk­sen si­säl­tö nou­dat­taa kan­sain­vä­li­siä ICAO/IA­TA-mää­räyk­siä ja on Tra­fin hy­väk­sy­mä.

Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään lä­pi len­to­kul­je­tus­ta kos­ke­va lain­sää­dän­tö, ra­joi­tuk­set ja luo­ki­tuk­set se­kä vaa­ral­lis­ten ai­nei­den luet­te­lo, va­roi­tus­li­puk­keet ja merkinnät. Li­säk­si kä­si­tel­lään len­to­kul­je­tuk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, il­moit­ta­mat­to­mien vaa­ral­lis­ten ai­nei­den tun­nis­ta­mi­nen, säi­lyt­tä­mi­nen ja kuor­maa­mi­nen sekä matkus­ta­jia ja mie­his­töä kos­ke­vat mää­räyk­set ja toi­men­pi­teet hä­tä­ti­lan­teis­sa.

Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le vaa­ral­lis­ten ai­nei­den il­ma­kul­je­tuk­sen pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le ja on voi­mas­sa kak­si vuot­ta. Lop­pu­ko­keen lä­päis­syt saa kurs­si­to­dis­tuk­sen.

Kou­lu­tus on jä­se­nil­le mak­su­ton ja sen voi suo­rit­taa jous­ta­vas­ti it­sel­leen so­pi­va­na ajan­koh­ta­na. Tu­tus­tu kurs­si­si­säl­töön verk­ko­por­taa­lin si­vuil­la.

Li­sä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mi­nen:
toi­mi­tus­joh­ta­ja Pert­ti Me­ro, Air­port Col­le­ge In­ter­na­tio­nal Ltd, pert­ti.me­ro@air­port­col­le­ge.com