Liiton koulutukset

OSAA­VA HEN­KI­LÖ­KUN­TA ON HUO­LIN­TA- JA LO­GIS­TIIK­KAY­RI­TYK­SEL­LE TÄR­KEÄÄ

Kan­sain­vä­lis­ten kul­je­tus­ten or­ga­ni­soin­ti edel­lyt­tää huo­lit­si­jal­ta mo­ni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta. Huo­lit­si­jan täy­tyy tun­tea kan­sain­vä­li­sen kau­pan se­kä tul­li- ja kul­je­tus­lain­sää­dän­nön sään­nöt ja vaa­ti­muk­set eri mais­sa. Huo­lin­ta­liik­keen on­kin jat­ku­vas­ti pa­nos­tet­ta­va hen­ki­lö­kun­tan­sa kou­lut­ta­mi­seen. Myös SHLL tarjoaa erilaisia koulutusmahdollisuuksia jäsenyritystensä työntekijöille.

SE­MI­NAA­RI­KOU­LU­TUK­SET

Liit­to jär­jes­tää vuo­sit­tain 1-4 se­mi­naa­ri­tyyp­pis­tä kou­lu­tus­ti­lai­suut­ta, jos­sa kä­si­tel­lään huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­ka-alan kan­nal­ta kes­kei­siä tai ajan­koh­tai­sia ai­hei­ta. Kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sis­ta il­moi­te­taan lii­ton net­ti­si­vuil­la se­kä jä­se­ny­ri­tyk­sil­le jä­sen­tie­dot­teis­sa.

Tutustu koulutuksiin

E-LEAR­NING

Se­mi­naa­ri­kou­lu­tus­ten li­säk­si liit­to tar­joaa jä­se­ny­ri­tyk­sil­leen ja näi­den työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suu­den il­mai­seen verk­ko­kou­lu­tuk­seen seu­raa­vis­ta ai­hea­lueis­ta:

Aut­ho­ri­sed Eco­no­mic Ope­ra­tor (AEO) –kou­lu­tus
Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den il­ma­kul­je­tus (CAT-4 ja CAT-5 -kou­lu­tus)
Len­to­rah­din tur­va­tie­toi­suus –kou­lu­tus (CAT 14)

Li­sä­tie­toa kurs­seis­ta verk­kou­lu­tuk­sen net­ti­si­vuil­ta.

STI­PEN­DIT JA APU­RA­HAT

Jä­se­ny­ri­tys­ten työn­te­ki­jöi­den on mah­dol­lis­ta anoa apu­ra­hoi­tus­ta alaan liit­ty­vään kou­lu­tuk­seen, opin­näyt­tei­siin se­kä tut­ki­muk­siin ja hank­kei­siin. Mo­ni jä­se­ny­ri­tyk­sem­me kan­nus­taa­kin työn­te­ki­jöi­tä hank­ki­maan li­sä­kou­lu­tus­ta huo­lin­ta-alan sti­pen­di­jär­jes­tel­män avus­tuk­sel­la.

Lue li­sää sti­pen­deis­tä ja apu­ra­hois­ta.