Authorised Economic Operator (AEO) -verkkokoulutus (jatkuva)

 

21.06.2024 - 31.05.2031

Aut­ho­ri­sed Eco­no­mic Ope­ra­tor on maail­man­laa­jui­nen jär­jes­tel­mä, jon­ka ta­voit­tee­na on edis­tää kan­sain­vä­lis­ten toi­mi­tus­ket­ju­jen tur­val­li­suut­ta. Jär­jes­tel­mä en­nal­taeh­käi­see kul­je­tus­ris­kien to­teu­tu­mis­ta ja opas­taa työn­te­ki­jöi­tä toi­mi­maan oi­kein muut­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa.

Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan jär­jes­tel­män ko­ko­naisp­ro­ses­siin huo­mioi­mal­la toi­min­nan vai­ku­tuk­set kai­kis­sa toi­mi­tus­ket­jun vai­heis­sa. Li­säk­si käy­dään lä­pi mi­tä AEO:n edel­lyt­tää kiin­teis­tö- ja hen­ki­lö­tur­val­li­suu­del­ta se­kä mi­ten ase­te­tut vaa­ti­muk­set vai­kut­ta­vat yri­tyk­sen mui­hin tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyi­hin.

Kou­lu­tus on suun­nat­tu kan­sain­vä­lis­ten rah­ti- tai ku­rii­ri­kul­je­tus­ten pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­löil­le.Lop­pu­ko­keen lä­päis­syt saa kurs­si­to­dis­tuk­sen.

Kou­lu­tus on jä­se­nil­le mak­su­ton ja sen voi suo­rit­taa jous­ta­vas­ti it­sel­leen so­pi­va­na ajan­koh­ta­na. Tu­tus­tu kurs­si­si­säl­töön ja ilmoittaudu verk­ko­por­taa­lin si­vuil­la.

Li­sä­tie­to­ja ja il­moit­tau­tu­mi­nen:
toi­mi­tus­joh­ta­ja Pert­ti Me­ro, Air­port Col­le­ge In­ter­na­tio­nal Ltd, pert­ti.me­ro@air­port­col­le­ge.com