Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan

Kilpailukykyinen ja osaavasti hoidettu vienti ja tuonti ovat taloutemme elinehto; huolinta taas on toimivan ulkomaankaupan edellytys.

Tutustu selvitykseen tästä

PSYM 2015

Alan vakioehdot

Poh­jois­mai­den kes­ken ke­hi­te­tyt yh­tei­set PSYM -va­kioeh­dot mää­rit­te­le­vät huo­lit­si­jan ja toi­mek­sian­ta­jan oi­keu­det ja vel­vol­li­suu­det se­kä si­säl­tä­vät mää­räyk­set huo­lit­si­jan vas­tuus­ta eri kul­je­tu­soi­keu­den kon­ven­tioi­den ja la­kien mu­kaan. Suo­mes­sa eh­to­jen käyt­tö kan­sain­vä­li­sis­sä kul­je­tuk­sis­sa on va­kiin­tu­nut­ta. Uu­det PSYM 2015 eh­dot tu­le­vat voi­maan 1.1.2016.

Lue lisää alan vakioehdoista täältä

Me liikutamme maailmaa

Liity joukkoomme!