Stipendit ja apurahat

Huolinta-alan yrityksessä vakinaisesti toimivien henkilöiden sekä huolinta- ja logistiikka-alan opiskelijoiden, tutkijoiden ja oppilaitosten on mahdollista anoa apurahoitusta alaan liittyvään koulutukseen, opinnäytteisiin, tutkimuksiin ja hankkeisiin. Apurahat myöntää Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry (SHT)*.

Stipendejä ja avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset pyritään käsittelemään SHT:ssä 3 kk:n sykleissä: 

31.12. - 31.03.
01.04. - 30.06.
01.07. - 30.09.
01.10. - 30.12.

Hakijalle ilmoitetaan mahdollisen stipendin myöntämisestä noin kuukauden sisällä hakujakson (3 kk) umpeuduttua.

Ennen stipendin hakua, tutustuthan stipendien jakoperusteisiin.

Stipendejä / apurahoja anottaessa tulee huomioida muun muassa, että:

 • stipendejä voidaan myöntää huolinta- ja logistiikka-alaa palveleviin koulutuksiin sekä koko logistiikkaketjun ja sen eri osa-alueiden (mm. kuljetus- ja varasto- toiminta) koulutukseen ja tutkimukseen.
 • stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. 
 • stipendejä ei lähtökohtaisesti myönnetä kotimaassa tapahtuvien koulutusten matkakustannuksiin.
 • anomuksen tulee olla liiton toimistossa ennen opintojen / matkan alkamista.
 • yrityksen vapaamuotoisen puoltokirjeen tulee olla henkilöstöpäällikön tai vastaavan allekirjoittama.
 • anomuksen liitteenä tulee olla koulutuksen ohjelma hintatietoineen.
 • stipendi maksetaan todistusta vastaan tilille, jonka stipendinsaaja on henkilökohtaisesti ilmoittanut.

Tulostettava stipendinhakulomake koulutuksia ja kursseja varten (pdf)

Opinnäytetyöt ja tutkielmat

SHT voi myös myöntää stipendin huolinta- ja logistiikka-alaan liittyviin opinnäytetöihin ja tutkielmiin, joiden voidaan katsoa hyödyttävän huolinta-alaa riittävän laajasti ja yleisesti.

Hakiessa stipendiä / apurahaa opinnäytetyöhön tai tutkielmaan huomioithan, että

 • stipendejä myönnetään huolinta-ja logistiikka-alaa hyödyttävään tutkimukseen.
 • tutkimuksen ja tutkimustulosten tulee olla julkisia ja kaikkien hyödynnettävissä.
 • vapaamuotoisessa stipendihakemuksessa pitää esittää tarkempi selvitys tehtävästä tutkimuksesta
  • tutkimuksen nimi
  • tutkimussuunnitelma, josta selviää tutkittava aihe, tutkimuksen suunniteltu rakenne ja laajuus
  • hakemuksesta tulisi käydä ilmi, miten tehtävä tutkimus koskee ja hyödyttää toimialaa
 • hakemuksen liitteeksi tulee liittää puoltokirje työn ohjaajalta tai oppilaitokselta vahvistamaan tutkimussuunnitelman mukaisen työn kattavuus ja tutkittava teema.
 • vapaamuotoinen stipendihakemus liitteineen toimitetaan ennen työn aloittamista sähköpostitse osoitteeseen office(at)huolintaliitto.fi tai postitse osoitteeseen:
  Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry Stipendianomukset, PL 62, 00131 Helsinki.
 • stipendi maksetaan jälkikäteen hyväksyttyä tutkimusta vastaan.

* Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia huolinta-alalla toimivien yritysten aatteellisena tukena edistämällä näiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:
office(at)huolintaliitto.fi

SHT:n apuraha- ja stipendirekisteriseloste 25.5.2018 (pdf)