Blogit

Toimivat liikenne- ja logistiikkapalvelut keskeisiä Suomen menestymiselle

18.04.2024

Nyt keväällä liikenne- ja logistiikkapalveluihin kohdistuneet poliittiset lakot ovat korostetusti tuoneet esille sen, että toimiva ja tehokas liikenne ja logistiikka palvelee koko suomalaista yhteiskuntaa, ja että niiden varassa ovat niin kansalaisten päivittäinen liikkuminen kuin toimivat kuljetukset kuluttajille ja yrityksille.

Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa

14.03.2024 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta- ja logistiikka-alalle kouluttautuminen kannattaa, sillä ala tarjoaa monipuolisia uravaihtoehtoja eri koulutustaustoilla.

Kuljetuspalvelujen tarjoaja! Valmistaudu EU:ssa valmisteilla olevaan toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen yhdenmukaiseen laskemiseen ja raportointiin

14.09.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 CountEmissions EU -ehdotuksen, jolla luodaan yhteinen viitekehys tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten ja koskien kaikkia liikennemuotoja yhtäläisesti. EU-ehdotuksessa viitataan uuteen kansainväliseen ISO 14083:2023 -päästölaskentastandardiin, johon valtaosa henkilö- ja tavarakuljetuspalvelujen tarjoajista tulee törmäämään ennemmin tai myöhemmin.

Koulutusyhteistyö on kriittistä huolinta- ja logistiikka-alalla

01.06.2023 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta- ja logistiikka-alaan on viime vuosina vaikuttanut voimakkaasti niin ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen, digitalisaatio kuin koronapandemia ja viimeisimpänä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Tämä kaikki vaatii uudenlaisten asioiden huomioimista myös toimialan osaamistarpeissa. Yhteistyöllä varmistetaan riittävä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa

SHLL:n liikenne- ja logistiikkaterveiset Säätytalolle: Suomen liikenteellinen ja logistinen saavutettavuus ja kilpailukyky varmistettava päästöjä vähennettäessä

12.05.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Sujuva, tehokas ja vähähiilinen liikenne ja logistiikka on Suomen tärkeä kilpailuetu, mikä tulee varmistaa Säätytalolla käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja Petri Laitinen sanoo.

Osaamiseen ja koulutukseen on panostettava jatkossakin

29.03.2023 | Kirjoittanut Anna Haakana

Osaajapula koskettaa eri toimialoja ja koko maata. Rekrytointivaikeudet ja pula osaajista ovat olleet jo pidemmän aikaa yritysten kasvun este, bloggaa Anna Haakana.

Tulevan hallituksen pysäytettävä Suomen liikenneverkon rapautuminen

27.03.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomen tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon kohdistuu jo noin 3,0 miljardin euron korjausvelka, mikä tulee kasvamaan lähivuosina, mikäli perusväylänpidon rahoitusta ei saada puolueiden ja hallitusten lupauksista huolimatta pysyvästi riittävälle tasolle. Mitä heikompaan kuntoon liikenneväylät päästetään, sitä kalliimmaksi niiden korjaus tulee myöhemmin.

Logistinen saavutettavuus ja kilpailukyky varmistettava matkalla kohti vähäpäästöistä liikennettä

28.02.2023 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Turvallinen, sujuva ja vähähiilinen liikenne ja logistiikka on kaikkien etu, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja Petri Laitinen bloggaa.

Liikenneinfra vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja kehittämistä

31.10.2022 | Kirjoittanut Anna Haakana

Suomen liikenneväylien kunto on heikko ja heikkenee edelleen huomattavaa vauhtia. Liikenneverkon perusväylänpidon määrärahoitusta on pysyvästi nostettava sille tasolle, mikä mahdollistaa verkkoon kohdistuvan korjausvelan pienentämisen. Lisäksi liikenneinfran kehittämiskohteissa tulisi huomioida tavaralogistiikan tarpeet sekä Suomen ulkomaankaupan tarvitsemat yhteydet, bloggaa Anna Haakana.

Mitä mittaat voit myös johtaa – tunnetko toimintasi aiheuttamat liikenteen ja logistiikan kasvihuonekaasupäästöt?

06.10.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimiala on sitoutunut työskentelemään puolittaakseen kasvihuonekaasupäästönsä Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Yksi tärkeä kehityskohde on toimitus- ja kuljetusketjujen eri päästölaskentamenetelmät ja niiden tuottaman datan vertailtavuus. EU:n CountEmissions-hanke tarjoaa jatkossa eri alojen yrityksille apua aiheessa, ja jo ennen hankkeen valmistumista jokainen teko on tärkeä, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan toimialapäällikkö Petri Laitinen bloggasi Nollapäästöpäivänä 21.9.

Päästölaskenta ja -raportointi nähdään yrityksissä kriittisen tärkeänä, mutta keinot siihen eivät ole selvät

01.09.2022 | Kirjoittanut Hanna Rotinen

Logistiikkasektorin aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat merkittävät ja niiden negatiiviset vaikutukset maapallon tilaan ovat kiistattomat. Huolinta- ja logistiikka-alan yritykset kokevat sidosryhmiltään painetta vähentää aiheuttamiaan päästöjä ja etenkin yrityskulttuurissa vallitseva ymmärrys ja huoli ilmaston nopeasti huononevasta tilasta ajaa yrityksiä eteenpäin hiilijohtamisessa. Päästöjen vähennystarve on EU:n ja etenkin Suomen päästövähennystavoitteiden mukaan kunnianhimoinen ja monet yritykset ovat asettaneet tuleville vuosille tavoitteita hiilineutraaliudesta.

Liikenne- ja logistiikka-ala – ilmastonmuutoksen pahis isoine päästöineen?

01.06.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Maapallo ja sen kaikille maille yhteinen ilmakehä jatkaa lämpenemistään. Ilmastonmuutoksen riskien tunnistamisesta huolimatta kasvihuonekaasupäästöt ovat globaalilla tasolla kasvussa kaikilla sektoreilla. Viime vuosikymmenellä keskimääräiset kasvihuonepäästöt olivat korkeammat kuin koskaan aiemmin.

Miten ratkaista kuljettajapula?

31.03.2022 | Kirjoittanut Anna Haakana

Sana pula on määrittänyt kansainvälistä logistiikkaa jo hetken; on sekä konttipulaa että kuljettajapulaa. Molemmat vaikuttavat osaltaan logistiikan toimivuuteen, kuljetusten sujuvuuteen ja tavaratoimituksiin. Kuljettajapula ei ole uusi asia, mutta korona nosti sen voimakkaammin esille. Miten kuljettajapulaa voisi lähteä ratkaisemaan pohtii Anna Haakana blogissaan.

Tavoite fossiilittomasta liikenteestä on entistäkin tärkeämpi, ja sen toteutuminen yhä lähempänä

23.03.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

SHLL julkaisi 14.3. yhdessä neljän muun liikenne- ja logistiikka-alan järjestön kanssa päivityksen kesällä 2020 valmistuneeseen liikenne- ja logistiikka-alan vähähiilisyystiekarttaan. Tiekartassa toimiala kertoo näkemyksensä ja tarvittavat toimenpiteet liikenteen vuoden 2030 päästöjen puolittamistavoitteen saavuttamiseksi.

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin haastavat säädökset voimaan – tiedossa Suomen kansainvälisiin kuljetuksiin viiveitä ja lisäkustannuksia

04.02.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Joulukuussa 2018 EU:ssa hyväksyttiin pitkien ja monivaiheisten neuvottelujen jälkeen tieliikenteen liikkuvuuspaketti (Mobility Package), jossa sovittiin merkittävistä muutoksista tieliikenteen sosiaali- ja markkinasäännöksiin EU:ssa. Neuvotteluissa asetelma oli monessa kohtaa ns. vanhat jäsenmaat (länsi) versus ns. uudet jäsenmaat (itä) ja Suomi taiteili tilanteen mukaan siinä keskellä kuulumatta kumpaakaan neuvottelublokkiin.

Kansainvälisestä logistiikasta pullonkaula Suomen ulkomaankaupan kasvulle?

08.11.2021 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Nopeaan kasvuun lähtenyt maailmantalous on johtanut Suomen ulkomaankaupan logistiikassa viennin ja tuonnin laajaan epätasapainoon. Tavaravientiä on nyt paljon, eikä tuonti riitä kattamaan viennin tarvitsemaa kuljetuskalustoa, SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen kirjoittaa.

Suomen logistiikan kilpailukyky varmistettava, kun päätetään päästövähennyksistä kotimaassa ja EU:ssa

07.06.2021 | Kirjoittanut Petri Laitinen

EU:n kesällä julkistettavat liikenteen päästökaupparatkaisut ovat tärkeitä Suomen logistisen kilpailukyvyn kannalta, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen bloggaa.

Pidä huolta

27.05.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Huolinta on sanana Suomessa melko tuntematon. Sanan taustasta ja alan huolenpidosta, bloggaa Anna Haakana.

Logistiikka-alalla tavoitteena markkinaehtoisuuteen ja sopimusvapauteen perustuvat digitaaliset toimitusketjut

27.04.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Logistiikkayritysten Liitto tekivät kyselyn, jossa liitot selvittivät logistiikka-alalla toimivien jäsentensä näkemyksiä digitaalisesta tiedonjaosta. Yhdessä liittojen jäsenyritykset vastaavat valtaosasta Suomen ulkomaan- ja kotimaan kuljetusten logistiikkapalveluratkaisuja.

Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa

25.03.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Viime viikolla käynnistyi korkeakoulujen yhteishaku, joka jatkuu 31.3. asti. Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan ja ovat tärkeä osa toimivaa ulkomaankauppaa. Hyppää alalle, joka liikuttaa maailmaa ja tarjoaa merkityksellistä työtä, bloggaa Anna Haakana.

Logistiikka ei ole pelkästään kustannustekijä – toimitusketjujen toiminta on turvattava

12.02.2021 | Kirjoittanut Anna Haakana

Tehokas logistiikka on tärkeä kilpailuedun lähde ja osaavat huolitsijat tuottavat kuljetusasiakkaalle merkittävää hyötyä. Covid-19-pandemian vuoksi asetettujen vienti-, tuonti- ja matkustusrajoitusten viivästysten ja häiriöiden kustannukset ovat olleet huomattavia. SHLL on ottanut kantaa liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi pandemian kiihtyessä uudelleen.

Miten EU:n liikkuvuuspaketti toteutetaan?

12.11.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

EU:n liikkuvuuspaketin kansallisen lainsäädännön valmistelu on alkanut. Paketti tuo mukanaan paljon hyviä uudistuksia, mutta työtä on vielä paljon edessä. Huolinta-ala seuraa kiinnostuneena kansallista lainsäädäntötyötä.

Logistiikan digitalisaatioon kannattaa panostaa

06.11.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

Kotimaisten huolintayritysten tulevaisuus on vahvasti sidottu talouden ja Suomen ulkomaankaupan kehitykseen. Myös teknologian kehitys, erityisesti digitalisaatio, tulee muuttamaan logistiikan ja huolinnan toimintaympäristöä voimakkaasti.

Fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti ja suositukset julki – lisäselvityksiä tehtävä ennen poliittisia päätöksiä

30.10.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toiminut fossiilittoman liikenteen työryhmä julkaisi tänään raporttinsa siitä, millä keinoilla päästöjen puolittamistavoite saavutetaan. Loppuraportti sisältää paljon hyviä toimenpiteitä, mutta lisäselvityksiä tarvitaan. Kaikkien päästövähennyskeinojen vaikutuksia ei ole esimerkiksi arvioitu.

Tuntematon huolinta-ala – merkittävä ja kokoaan suurempi ulkomaankaupan edistäjä

27.10.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Vaikka huolinta-ala on kooltaan pieni, alan yrityksillä on mittavat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen, yritysten logistiseen kilpailukykyyn, liikenteen ilmastotavoitteiden toteutumiseen, huoltovarmuuteen sekä koko kansantalouden toimintaan. Tuore Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitys avaa monelle tuntemattoman toimialan toimintaa ja merkitystä. Huolinta-alalla toimivien yritysten on syytä olla ylpeitä alastaan ja myös aktiivisesti kertoa ulospäin tärkeästä huolinta-alasta sen omalla nimellään.

Kestävissä liikenteen ratkaisuissa valtava vientipotentiaali

04.09.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Kestävien liikenteen ratkaisujen markkina kasvaa huimalla tahdilla. Suomalaisyrityksillä on tässä paikka kasvattaa merkittävästi vientiään, kunhan alan kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehditaan. Alan yritysten kustannusten nousu on tärkeä torjua, sillä se heikentää yritysten investointihalukkuutta ja kykyä uudistua, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen kirjoittaa.

Erittäin vaikeasta mahdollista - Liikenteen ja logistiikan päästöt on mahdollista puolittaa alan esittämin lisätoimin

17.06.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet liikenteessä ja logistiikassa. Ne on mahdollista saavuttaa, jos tiekartassa esitettyjä toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan määrätietoisesti ja välittömästi.

Logistiikan toimintaedellytyksiin panostaminen auttaa toipumaan koronakriisin tuomasta talousahdingosta

08.05.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Koronakriisi on osoittanut pienen Suomen riippuvuuden maailmankaupasta ja toimivasta logistiikasta. Suomen hallituksen tulee omalta osaltaan huolehtia logistiikan kansainvälisestä kilpailukyvystä tilanteessa kuin tilanteessa, Paltan logistiikan toimialapäällikkö ja SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen kirjoittaa.

Koronavirus tuo esille huolinta- ja logistiikka-alan merkityksen

08.05.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

Ko­ro­na­vi­rus on tuo­nut val­ta­via vai­ku­tuk­sia ih­mis­ten ar­keen ja liik­ku­mi­seen niin Suo­mes­sa kuin muual­la­kin maail­mas­sa. Mai­den ra­jat ylit­tä­vä hen­ki­lö­lii­ken­ne on py­säh­ty­nyt lä­hes kaik­kial­la maail­mas­sa. Vaik­ka rah­ti­lii­ken­ne saa kul­kea ra­jo­jen yli, on vi­rus vai­kut­ta­nut myös sii­hen voi­mak­kaas­ti.