Säännöt

SUOMEN HUOLINTA- JA LOGISTIIKKALIITTO RY – FINLANDS SPEDITIONS- OCH LOGISTIKFÖRBUND RF

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Finlands Speditions- och Logistikförbund rf, jota jäljempänä sanotaan liitoksi. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja rekisteröintikieli on suomi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kansainvälisissä yhteyksissä liiton epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Freight Forwarding and Logistics Association.

2 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on Elinkeinoelämän keskusliitto r.y.:n ja sen jäsenliitto Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyhdistyksenä edistää huolinta- ja logistiikka-alalla toimivien jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä ja lisätä huolinta- ja logistiikka-alan tunnettuutta sekä arvostusta. Liitto harjoittaa tiedotusta ja koulutusta, edistää yhteistoimintaa sekä valvoo alan etuja elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa. Liitto pyrkii ehkäisemään vilpillistä kilpailua huolinta- ja logistiikka-alalla.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 1. Seuraa alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä alaa koskevaa säädösvalmistelua, tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
 2. Luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin alaa koskevissa asioissa,
 3. Edustaa alaa kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhteistyö- ja valmisteluelimissä,
 4. Edistää alan tutkimustoimintaa, laatii tilastoja ja selvityksiä,
 5. Seuraa alan työoloja sekä kehittää jäsentensä ja näiden työntekijöiden välistä yhteistoimintaa,
 6. Toimii jäsentensä ja näiden työntekijöiden välisten työriitojen välttämiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi sekä tukee ja avustaa jäseniään työriitojen aikana,
 7. Neuvottelee yhdessä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa alan työehtosopimukset sekä osallistuu alan muun sopimustoiminnan kehittämiseen,
 8. Antaa jäsenille koulutusta ja neuvontaa sekä avustaa heitä soveltamaan alaansa koskevaa lainsäädäntöä ja heitä koskevia sopimuksia.

4 § Jäsenyys

Liiton jäseneksi voi hakemuksesta päästä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yritys, joka toimii huolinta- ja/tai logistiikka-alalla ja joka tarjoaa huolinta- ja/tai logistiikkapalveluja pääasiassa toisille yrityksille tai kuluttajille..

Jäsenen on sitouduttava noudattamaan näitä sääntöjä sekä täyttämään sääntöihin sekä sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuutensa.

Jäsenen on sitouduttava noudattamaan myös Palvelualojen työnantajat Palta ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n sääntöjä sekä täyttämään näiden sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin ja sopimuksiin perustuvat velvollisuutensa.

Yritys, joka on järjestäytynyt työnantajana Elinkeinoelämän keskusliitto ry:een ja sen jäsenliittoon taikka liiton hallituksen hyväksymään muuhun järjestöön, on työnantajana sitoutunut vain oman työnantajajärjestönsä sopimuksiin ja toimenpiteisiin. Tällainen yritys voidaan ottaa liitoon jäseneksi vain huolinta- ja logistiikka-alan elinkeinopoliittisten asioiden edunvalvontaa varten.

Liiton hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä, kun hakija:

 • harjoittaa riittävässä määrin huolintaa- ja logistiikkapalveluja,
 • omaa riittävät taidolliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset,
 • toimii pääasiassa sellaisten asiakkaiden parissa, joihin hakijalla ei ole omistussuhdetta tai vastaava sidonnaisuutta,
 • pyrkii noudattamaan kaikissa toimeksiannoissaan Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä (PSYM/NSAB) ja
 • omaa vakuutuksen tai muun varman vakuuden vastuidensa kattamiseksi

5 § Jäsenmaksu

Liittymismaksusta ja jäsenmaksusta päättää liiton varsinainen kokous kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, joka perustuu jäseneen tai sitä edeltävien organisaatioiden palveluksessa edellisenä kalenterivuonna työsuhteessa olleille maksettujen palkkojen yhteismäärään.

Vuosittainen jäsenmaksu voidaan liiton hallituksen päätöksellä kuitenkin määrätä varsinaista jäsenmaksua alemmaksi sellaiselle jäsenelle, joka on järjestäytynyt elinkeinopoliittista edunvalvontaa varten Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n johonkin muuhun jäsenliittoon tai -yhdistykseen taikka muuhun liiton hallituksen hyväksymään järjestöön.

6 § Liitolle annettavat tiedot

Jäsenen tulee antaa liitolle hallituksen edellyttämät tiedot toiminnastaan, palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärästä ja maksetuista palkoista.

7 § Toimielimet

Liiton päätösvaltaa käyttää liiton kokous ja sen asioita hoitaa liiton hallitus. Liiton kokoukseen voidaan osallistua reaaliaikaisesti myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus on kyseisen kokouksen osalta niin päättänyt. Liiton kokous vahvistaa tätä varten äänestys- ja vaalijärjestyksen.

Hallitus voi asettaa avukseen pysyviä tai tilapäisiä jaostoja tai työryhmiä käsittelemään ja valmistelemaan liiton niille osoittamia asioita. Liiton hallitus päättää jaostojen tai työryhmien toimintaperiaatteet.

8 § Liiton kokous

Liiton jäsenet kokoontuvat liiton kevät- ja syyskokouksiin vuosittain; kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai

kun vähintään yksi kymmenesosa liiton jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää. Hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava ylimääräinen kokous koolle.

9 § Kokouskutsut

Kutsu liiton varsinaisiin kokouksiin toimitetaan kirjallisesti tai jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sähköisesti vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, on siitä mainittava kokouskutsussa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousta.

10 § Päätöksenteko liiton kokouksessa

Kokouksessa on jäsenellä tai tämän valtuutetulla yksi ääni ja tämän lisäksi yksi ääni jäsenen edellisenä kalenterivuonna maksaman jäsenmaksun jokaista täyden kahdensadan (200) euron osaa kohden.

Päätökset, jotka eivät koske näiden sääntöjen muuttamista tai tämän liiton purkamista tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänten lukumäärä on tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaalissa, missä ratkaisee arpa. Vaalissa on suoritettava suljettu lippuäänestys, jos joku jäsen tai valtuutettu sitä vaatii.

11 § Liiton varsinaiset kokoukset

Liiton kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitellään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta,
 2. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Liiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
 2. Vahvistetaan seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksut sekä talousarvio,
 3. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä,
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet,
 5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 6. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Kokouksen pöytäkirja ja kieli

Liiton kokouksessa laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset ja jonka puheenjohtaja allekirjoittaa sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tarkastaa.

Liiton kokouksessa saa kukin oman valintansa mukaan käyttää joko suomen- tai ruotsinkieltä. Jäsenen tai valtuutetun lausunto ja ehdotus merkitään pöytäkirjaan sillä kielellä, jota hän on käyttänyt.

13 § Liiton hallitus

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä enintään yksitoista (11) muuta jäsentä, jotka valitaan liiton syyskokouksessa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä edustaa kansainvälistä huolintaa harjoittavia yrityksiä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka toimii jäsenyhteisössä toimitusjohtajana, hallituksen tai johtokunnan jäsenenä tai muussa johtavassa asemassa.

14 § Hallituksen kokous ja asioiden käsittely

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee:

 1. Valvoa tasapuolisesti liiton ja sen jäsenten etuja,
 2. Huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta,
 3. Käsitellä ja tarkastaa liitolle osoitetut jäsenhakemukset sekä hyväksyä jäsenet,
 4. Valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat,
 5. Valmistella alan työehtosopimukset,
 6. Päättää alan työehtosopimusten tekemisestä ja hyväksymisestä vahvistetuissa rajoissa,
 7. Päättää liiton jaostojen ja työryhmien perustamisesta, päättää niiden tehtävät sekä nimittää niihin jäsenet,
 8. Valita liiton edustajat Pohjoismaiseen Speditööriliittoon ja muihin järjestöihin sekä yhteistyö- ja valmisteluelimiin.

16 § Liiton toimitusjohtaja

Liiton toimitusjohtajana toimii henkilö, jonka liiton hallitus tähän tehtävään valitsee. Toimitusjohtaja avustaa hallitusta liiton asioiden hoidossa sekä huolehtii tehtävistä, jotka hänelle hallituksen päätösten mukaan kuuluvat.

17 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toimitusjohtaja, kukin erikseen sekä hallituksen erikseen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

18 § Tilikausi ja tilintarkastus

Tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja tilikirjat liitteineen sekä hallituksen kertomus jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen liiton varsinaista kokousta. Tilintarkastajien lausunto on annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen liiton varsinaista kokousta.

19 § Ilmoitus lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä

Jos jäsenen yrityksessä uhkaa syntyä lakko, on jäsenen siitä heti ilmoitettava liiton hallitukselle, jonka on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Mitä tässä on sanottu lakosta koskee soveltuvin osin myös muita työtaistelutoimenpiteitä.

20 § Jäsenen tai liiton toimeenpanema työtaistelu

Liiton jäsenen, joka aikoo ryhtyä työtaisteluun tulee siitä sekä sen syistä, laajuudesta ja lopettamisen ehdoista etukäteen ilmoittaa liiton hallitukselle. Työtaisteluun voidaan ryhtyä ainoastaan jos hallitus antaa siihen suostumuksensa. Tällainen asia hallituksen on käsiteltävä kiireellisenä sekä ilmoitettava siitä keskusliitolle.

21 § Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä suljettuja

Liiton jäsen ei saa työtaistelutoimenpiteen kestäessä käyttää toisen työnantajan yrityksessä työtaisteluun ryhtyneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä.

22 § Eroaminen liitosta

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenyys ja sen tuomat oikeudet sekä velvoitteet lakkaavat sen tammi- tai heinäkuun alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Jos ilmenee erityisiä syitä, voi hallitus päättää lyhyemmästä eroamisajasta.

Jäsenen on erottava tai jäsen voidaan erottaa, kun jäsen lopettaa toimintansa tai menettää jäsenkelpoisuutensa luovuttamalla toiselle elinkeinotoimintansa, tai joutuu konkurssiin.

Jäsenyyden lakatessa jäsen ei saa takaisin liitolle suorittamiaan maksuja eikä mitään osaa liiton varoista.

23 § Jäsenen erottaminen liitosta

Jäsen, joka on olennaisessa kohdin jättänyt täyttämättä jäsenyyteen liittyvät velvollisuutensa tai menettelyllään huomattavasti vaikeuttaa liiton toimintaa taikka vahingoittaa alan etuja, voidaan sitten, kun hänelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen, erottaa liitosta.

Erottamisesta päättää liiton hallitus, mutta erotetulla on oikeus saattaa päätös liiton kokouksen käsiteltäväksi. Tätä koskeva vaatimus on annettava kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun erotettu sai hallituksen päätöksestä tiedon. Jos tämä laiminlyödään tai liiton kokous jättää asian hallituksen päätöksen varaan, katsotaan erottamisen tulleen voimaan edellisessä tapauksessa määräajan päätyttyä ja jälkimmäisessä liiton kokouksen ratkaistua asian.

Jäsen, joka erotetaan, on velvollinen suorittamaan maksunsa siltä kalenterivuodelta, jonka kuluessa erottaminen tulee voimaan.

Jäsenellä, joka on erotettu ei ole oikeutta liiton varoihin.

24 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä johonkin liiton toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.