Tilaajavastuulaki muuttuu - uutta lakia valvotaan syyskuusta alkaen

18.06.2015

Jäsentiedote 17/15

Tiedoksi liiton jäsenyrityksille Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote koskien tilaajavastuulain muutosta. Tiedote luettavissa myös työsuojeluhallinnon verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi. Logistiikka-ala on tänäkin vuonna yksi tilaajavastuuvalvonnan painopisteistä, mistä enemmän Etelä-Suomen aluehallintoviraston keväällä julkaistussa tiedotteessa.

SHLL on tietoinen, että Suomessa viranomaiset ovat katsoneet kansainvälisten kuljetusten kuuluvan myös tilaajavastuulain piiriin. Ts. suomalainen huolitsija joutuu pyytämään ulkomaiselta alihankkijaltaan tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ulkomailta siinäkin tapauksessa, että kansainvälisestä kuljetuksesta vain murto-osa tapahtuu Suomen maaperällä (ks. aiempi liiton lausunto 15.5.2014). SHLL pistää asiaa epäkohtana lainsäädännön tulkinnassa ja huolinta-alalle merkittävästi ylimääräistä hallinnollista taakkaa aiheuttavana asia. Liitto on ollut asiasta yhteydessä viranomaisiin (LVM; TEM, AVI) ja pyrkii saamaan asiaan muutoksen.

Liitteenä myös AVI:n esitys tilaajavastuulaista, mikä oli esillä liiton toukokuun 2015 koulutustapahtumassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 5.6.2015:

Tilaajavastuulaki muuttuu - uutta lakia valvotaan syyskuusta alkaen

Tilaajavastuulaki muuttuu 1.9.2015 alkaen. Muutoksia tulee muun muassa selvitysvelvollisuuden laajuuteen, lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan selvittämiseen sekä laiminlyöntimaksuihin.

Lakimuutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai sen jälkeen. Muutosten noudattamista valvotaan heti syyskuun alusta alkaen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.

Tilaajavastuulakia tulee noudattaa kaikilla aloilla, joissa käytetään alihankintaa tai vuokratyöntekijöitä. Lain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä torjua harmaata taloutta.

Selvitys myös työterveyshuollosta

Lakimuutoksen jälkeen tilaajan on hankittava muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitysvelvollisuus voidaan täyttää esimerkiksi hankkimalla jäljennös työterveyshuoltosopimuksesta.

Tilaajan arvioitava, aikooko sopimuskumppani hoitaa verovelkansa

Veronmaksuasioita koskevan selvityksen tilaaja on voinut jo 1.12.2014 ja sen jälkeen solmituissa sopimuksissa hankkia itse julkisesta verovelkarekisteristä. Mikäli verovelkarekisterissä ei ole merkintöjä veroveloista tai ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä, ei tilaajan tarvitse hankkia tulosteen lisäksi muuta selvitystä veronmaksuasioista. Mikäli verovelkarekisteristä ilmenee verojen maksun tai ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntejä, tulee tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttääkseen hankkia lisäksi verovelkatodistus.

Jatkossa verovelkatodistuksen hankkimisen jälkeen on tilaajan harkinnassa, tekeekö tilaaja verovelkaisen yrityksen kanssa sopimuksen. Tilaajan on aina arvioitava, onko sopimuskumppanin tarkoituksena hoitaa lakisääteiset maksuvelvoitteensa. Mikäli verovelkaa voidaan pitää määrältään merkittävänä ja tilaajan olisi täytynyt tietää, ettei sopimuspuolella ole tarkoitusta täyttää lakisääteisiä maksuvelvollisuuksiaan, voidaan tilaajalle määrätä korotettu laiminlyöntimaksu.

Lähetetyn työntekijän sosiaaliturvan varmistaminen

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työntekijöitä, tilaajan on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen työn aloittamista. EU:n ja ETA:n alueelta tulevien lähetettyjen työntekijöiden osalta eläke- ja tapaturmavakuuttamista koskevat tiedot osoitetaan A1- tai E101 -todistuksilla.

Jatkossa tilaajan on lisäksi sopimusta tehdessään edellytettävä, että sopimuspuoli toimittaa koko sopimussuhteen ajan lähetettyjen työntekijöiden osalta todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Tilaajalla on velvollisuus ottaa asia esille sopimusta tehtäessä, ja tilaaja on myös velvollinen tarvittaessa osoittamaan, että tämä velvollisuus on täytetty. Tämän vuoksi asiaa on käsiteltävä kirjallisesti. Säännöksen laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa tilaajan vastuu on laajempi. Tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Pelkkä asian esiin ottaminen sopimusta solmittaessa ei riitä täyttämään rakentamistoimintaan liittyvän tilaajan velvollisuutta.

Korotettu laiminlyöntimaksu kaikille aloille

Jatkossa laiminlyöntimaksua koskevia säännöksiä yhtenäistetään siten, että korotettu laiminlyöntimaksu koskee kaikkia tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia. Ennen lakimuutosta korotettu laiminlyöntimaksu on koskenut vain rakentamistoimintaan liittyviä sopimuksia.

Laiminlyöntimaksujen määriä myös korotetaan. Jatkossa laiminlyöntimaksun suuruus on 2 000 – 20 000 euroa ja korotetun laiminlyöntimaksun määrä on 20 000 – 65 000 euroa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Noora Haapa-alho, p. 0295 016 240, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ylitarkastaja Mikko Vanninen p. 0295 016 381, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Se valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Vastuualue vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa.

www.tyosuojelu.fi