X-WK Logistics Oy SHLL:n jäseneksi

24.09.2018

SHLL:n hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt X-WK Logistics Oy:n lii­ton jä­se­nek­si 20.9.2018 lu­kien.

Li­sä­tie­toa yri­tyksestä sen kotisivuilta: X-WK Logistics Oy    

Ter­ve­tu­loa lii­ton jä­se­nek­si!

Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry (SHLL) on huo­lin­ta-alan työ­nan­ta­jien elin­kei­no- ja työ­mark­ki­na­po­liit­ti­nen edun­val­von­ta­jär­jes­tö. Lii­ton jä­se­ni­nä on noin 70 huo­lin­ta-alan yri­tys­tä, jot­ka yh­des­sä hoi­ta­vat val­tao­san Suo­men ul­ko­maan­kau­pan kap­pa­le­ta­va­ran vien­ti- ja tuon­ti­kul­je­tuk­sis­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä tul­lauk­sis­ta. Lii­ton jä­se­ny­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät yh­teen­sä noin 5000 työn­te­ki­jää huo­lin­ta­toi­min­nas­sa ja jä­sen­ten yh­tei­nen lii­ke­vaih­to vuo­sit­tain on noin 2,1 mrd. eu­roa.

Lis­taus SHLL:n jä­se­ny­ri­tyk­sis­tä.
Mik­si liit­tyä SHLL:ään? - Lii­ton jä­sen­pal­ve­lut & Jä­se­nyy­den ha­ke­mi­nen