Koronaviruksen vaikutukset huolinta- ja logistiikka-alaan (Päivitetty 17.6.2020)

17.03.2020

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia­ti­lan­ne elää no­peas­ti ja vai­kut­taa yh­teis­kun­tien toi­min­toi­hin, myös liik­ku­mi­seen. Kai­ken kaik­kiaan rah­ti­lii­ken­ne toi­mii lä­hes nor­maa­lis­ti maan­tie- ja rau­ta­tie­kul­je­tuk­sis­sa se­kä aluk­sil­la ja sa­ta­mis­sa, vaik­ka hen­ki­lö­lii­ken­net­tä on ra­joi­tet­tu glo­baa­lis­ti. Len­to­lii­ken­tees­sä on huo­mat­ta­via muu­tok­sia, kun 90 % mat­kus­ta­ja­len­nois­ta on pe­rut­tu. Eri­tyi­ses­ti len­to­rah­dil­le hae­taan nyt jat­ku­vas­ti uu­sia reit­te­jä ja toi­min­ta­ta­po­ja. Yri­tys­ten on hy­vä va­rau­tua uu­del­leen jär­jes­te­le­mään lo­gis­tiik­ka­ket­ju­jaan. Li­säk­si lo­gis­ti­set ket­jut voi­vat hi­das­tua tu­le­vi­na viik­koi­na. Suo­mes­sa kui­ten­kin ta­va­ra­lii­ken­ne toi­mii var­sin hy­vin.

Ta­va­ra­lii­ken­teen kul­je­tus­vo­lyy­meis­sa on vaih­te­lua niin vien­nis­sä kuin tuon­nis­sa. Ra­joi­tus­ten pur­ku ete­nee va­ro­vai­ses­ti Eu­roo­pas­sa, mut­ta sen vai­ku­tus­ten ar­vioi­daan vai­kut­ta­van Suo­meen vas­ta vii­veel­lä. Lo­gis­tiik­ka­toi­mi­joi­den ylei­nen nä­ke­mys vai­kut­taa ole­van, et­tä no­peaa ti­lan­teen pa­ra­ne­mis­ta ei nä­kö­pii­ris­sä, vaan odo­tuk­set ovat en­nem­min­kin, et­tä Q3 muo­dos­tuu haas­teel­li­sek­si alal­le.

Huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­kay­ri­tyk­set ovat oh­jeis­ta­neet hen­ki­lös­töään ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­syyn eri­lai­sin käy­tän­nön toi­men­pi­tein.

Lentokuljetukset

Kan­sain­vä­li­nen len­to­lii­ken­ne toi­mii mi­ni­mi­ka­pa­si­tee­til­la, mi­kä ai­heut­ta­nut haas­teis­ta len­to­rah­din toi­min­tae­del­ly­tyk­siin ym­pä­ri maail­maa. Len­to­huo­lin­nas­sa on glo­baa­lis­ti esiin­ty­nyt jos­sain mää­rin vai­keuk­sia jär­jes­tää kul­je­tuk­sia, kos­ka kul­je­tus­ten hin­nat ja tar­jol­la ole­vat len­toyh­tey­det vaih­te­le­vat. Rah­ti­ko­ne­ver­kos­to toi­mii yhä, mut­ta ka­pa­si­teet­tia on ra­ja­tus­ti tar­jol­la. Aa­sian ja Eu­roo­pan vä­li­nen len­to­rah­ti­ky­syn­tä ylit­tää tar­jon­nan täl­lä het­kel­lä ja mark­ki­na­hin­nat ovat nous­seet. Eri­tyi­ses­ti Kii­nan toi­mi­tuk­sis­sa voi esiin­tyä muu­ta­man päi­vän vii­vei­tä ja yk­sit­täis­ten lä­he­tys­ten ko­ko­ra­joi­tuk­sia on jou­dut­tu ot­ta­maan käyt­töön.

Suo­men ul­ko­maan­kau­pas­ta len­to­rah­din ra­hal­li­nen ar­vo on lä­hes kol­man­nes, vaik­ka sen osuus ul­ko­maan­kau­pas­ta on vain rei­lun pro­sen­tin ver­ran. Fin­nai­rin mat­kus­ta­ja­len­nois­ta noin 90 % on pe­ruun­tu­nut. Noin kak­si kol­ma­so­saa Suo­men len­to­rah­dis­ta kul­kee yleen­sä mat­kus­ta­ja­ko­nei­den ruu­mas­sa, jo­ten pe­ruu­tus­ten vai­ku­tuk­set ovat mer­kit­tä­viä len­to­rah­dil­le. Uu­sia rat­kai­su­ja len­to­rah­dil­le on kui­ten­kin syn­ty­nyt, kun mat­kus­ta­ja­ko­nei­ta on muu­tet­tu rah­ti­lii­ken­tee­seen so­pi­vik­si ja uu­sia rei­ti­tyk­siä on teh­ty. Fin­nair esi­mer­kik­si on avan­nut rah­tiyh­teyk­siä maail­mal­le laa­ja­run­ko­ko­neil­laan.

Ku­rii­riyh­tiöt len­tä­vät edel­leen Suo­meen ja Suo­mes­ta ja pys­ty­vät näin hel­pot­ta­maan len­to­rah­tiin liit­ty­viä ka­pa­si­teet­ti­haas­tei­ta, vaik­ka­kin pai­kal­li­sia nou­to- ja ja­ke­lu­ra­joi­tuk­sia on pai­koin joh­tuen vi­ra­no­mais­sää­dök­sis­tä eri mais­sa.

Ko­ti­maan ja ul­ko­maan­len­to­jen reit­ti­ver­kos­toa on su­pis­tu­nut mur­to-osaan. Suo­men si­säi­set len­to­kul­je­tuk­set ovat siir­ty­neet kul­je­tet­ta­vak­si maan­tie­kul­je­tuk­si­na ja Suo­men len­to­rah­tia rei­ti­te­tään muil­le rei­teil­le road-air -kul­je­tuk­si­na.

Maantiekuljetukset, rahtiliikenne

Epi­de­mia­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta Eu­roo­pas­sa ta­va­ra­lii­ken­ne on sal­lit­tua ko­ko si­sä­mark­ki­na-alueel­la. Eu­roo­pas­sa useat maat ovat sul­ke­neet ra­jo­jaan tai ra­joit­ta­neet hen­ki­lö­lii­ken­net­tä voi­mak­kaas­ti ra­joil­laan. Rah­ti­lii­ken­ne on jä­tet­ty ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­la. Kui­ten­kin ra­ja­val­von­ta­toi­men­pi­teet, lai­va­vuo­ro­jen pe­ruun­tu­mi­set, kul­jet­ta­jil­le mää­rä­tyt tar­kas­tuk­set ja ka­ran­tee­nit ai­heut­ta­vat haas­tei­ta lii­ken­tee­seen ja vii­vei­tä ra­jo­jen yli­tyk­sis­sä. Lä­he­tyk­set voi­vat näin ol­len vii­väs­tyä ja ruuh­kau­tua. Kan­sain­vä­li­nen maan­tie­lii­ken­ne toi­mii olo­suh­tei­siin näh­den mel­ko nor­maa­lis­ti.

Ko­ti­maan ta­va­ran­kul­je­tuk­set toi­mi­vat täl­lä het­kel­lä nor­maa­lis­ti ja Suo­men si­säi­set len­to­kul­je­tuk­set ovat siir­ty­neet kul­je­tet­ta­vak­si maan­tie­kul­je­tuk­si­na. Kui­ten­kin asiak­kail­le an­net­ta­via kul­je­tu­sai­ka­lu­pauk­sis­ta on saa­tet­tu muut­taa pi­dem­mäk­si. Kaik­ki tar­vit­ta­vat kul­je­tuk­set pys­ty­tään hoi­ta­maan.

Suo­men si­säi­nen ta­va­ra­lii­ken­ne on kui­ten­kin ko­ko­nai­suu­te­na vä­hen­ty­nyt ja kul­je­tus­vo­lyy­meis­sa on vaih­te­lua. Ky­syn­nän vä­hen­ty­mi­seen vai­kut­taa esi­mer­kik­si ra­vin­to­loi­hin me­ne­vien tuot­tei­den pois­tu­mi­nen. Ko­ti­maan si­säi­set elin­tar­vi­ke­kul­je­tuk­set ovat edel­leen nor­maa­lil­la ta­sol­la. Li­säk­si verk­ko­kau­pan pa­ket­ti­kul­je­tuk­set ovat kas­va­neet ja ne on kor­keal­la ta­sol­la. Se­kä ul­ko­mail­la et­tä Suo­mes­sa lä­het­tä­jien tai vas­taa­not­ta­jien luo­na teh­tä­vät eri­tyis­toi­men­pi­teet tuo­neet hi­das­tuk­sia pro­ses­sei­hin. 

Merikuljetukset

Täl­lä het­kel­lä me­ri­rah­tia kul­kee edel­leen Eu­roo­pan ja mui­den maa­no­sien vä­lil­lä mel­ko hy­vin. Over­seas-kont­ti­va­rus­ta­mot ovat pe­ru­neet lai­va­vuo­ro­ja man­ner­ten vä­li­ses­sä lii­ken­tees­sä. Pe­ruut­ta­mal­la lai­va­vuo­ro­ja va­rus­ta­mot pyr­ki­vät var­mis­ta­maan, et­tä kul­ke­vil­le vuo­roil­le saa­daan riit­tä­väs­ti kul­je­tet­ta­vaa rah­tia. Vi­ra­no­mai­set ja Suo­mes­sa toi­mi­vat kont­ti­va­rus­ta­mot seu­raa­vat yh­des­sä kont­ti­lii­ken­teen ka­pa­si­tee­tin ke­hit­ty­mis­tä. Me­ri­lii­ken­tees­sä on myös ra­por­toi­tu jon­kin ver­ran on­gel­mia mie­his­tön­vaih­dois­sa niin Suo­mes­sa kuin ul­ko­mail­la. Li­säk­si me­ri­rah­ti­hin­nat ovat kal­lis­tu­neet, eri­tyi­ses­ti Eu­roo­pas­ta itään.

Suo­mi on käy­tän­nös­sä lo­gis­ti­ses­ti saa­ri, me­ri­kul­je­tus­ten osuus maam­me tuon­nis­ta on noin 80 % ja vien­nis­tä noin 90 %. Mat­kus­ta­ja-au­to­laut­to­jen mu­ka­na kul­kee huo­mat­ta­va mää­rä rek­ko­ja. 25.3. Huol­to­var­muus­kes­kus käyn­nis­ti me­ri­kul­je­tus­ten ta­lou­del­li­set tu­ki­toi­met noin kol­mek­si kuu­kau­dek­si. Tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta huol­to­var­muu­den kan­nal­ta tär­keät maan­tie­rah­din ta­va­ra­vir­rat Suo­mes­ta Ruot­siin, Bal­tiaan ja Kes­ki-Eu­roop­paan. Tu­ki­jär­jes­te­lyyn kuu­lu­vat aluk­set lii­ken­nöi­vät Hel­sin­ki - Tal­lin­na, Tur­ku - Tuk­hol­ma ja Vaa­sa - Uu­ma­ja -rei­teil­lä. Tur­ku - Tuk­hol­ma rei­tin aluk­set var­mis­ta­vat sa­mal­la myös Ah­ve­nan­maan rah­ti­lii­ken­teen jat­ku­mi­sen Suo­meen ja Ruot­siin. Maan­tie­kul­je­tus­ten lai­va­kul­je­tus­ka­pa­si­tee­tin on ar­vioi­tu näil­lä edel­lä mai­ni­tuil­la yh­teys­vä­leil­lä riit­tä­vän.

Sa­ta­mien vo­lyy­mit su­pis­tu­neet glo­baa­lil­la ta­sol­la 5-25 %. Suo­men sa­ta­mien toi­min­ta on jat­ku­nut lä­hes nor­maa­lis­ti rah­ti­lii­ken­teen kan­nal­ta, mut­ta rah­ti­mää­ris­sä vaih­te­lu on kui­ten­kin suur­ta. Suo­men kan­nal­ta tär­keät sa­ta­mat Eu­roo­pas­sa toi­mi­vat edel­leen.

Raideliikenne 

Rai­de­lii­ken­teen ta­va­ra­kul­je­tuk­sien vo­lyy­mis­sä on las­kua täl­lä het­kel­lä. Kaik­ki tar­vit­ta­va ta­va­ra­lii­ken­teen ju­na­kul­je­tuk­set pys­ty­tään hoi­ta­maan.

Suo­mi - Kii­na -kont­ti­ju­na­kul­je­tuk­set ovat li­sään­ty­neet ja ju­nien pi­tuut­ta on nos­tet­tu. Li­säk­si kont­ti­ju­nayh­tey­det kas­va­neet myös Kes­ki-Eu­roo­pan ja Aa­sian vä­lil­lä.

Ajankohtaista tietoa logistiikka-alasta:

Huolinta- ja logistiikkayritysten koronasivustoja:

Euroopan komission ohjeita:

Euroopan komissio kehotti 26.3. EU:n jäsenvaltioita tukemaan rahtilentotoimintaa koronaviruspandemian aikana. Komissio julkaisi oh­jeet, joissa suositetaan toiminnallisia ja organisatorisia toimia keskeisten tavaravirtojen, kuten lääkinälliset laitteiden, turvaamiseksi.

Euroopan komissio julkaisi 16.3. oh­jeis­ton jäsenmaille rajavalvontatoimenpiteistä. Ohjeissa korostettiin, että tavaroiden ja palveluiden kuljetukset tulisi sallia rajojen yli.

Komissio julkaisi 23.3. käy­tän­nön oh­jei­ta tavarakuljetusten turvaamiseksi EU:ssa vihreitä kaistoja pitkin.


SHLL tulee seuraamaan tilanteen ja viranomaisohjeiden kehittymistä tarkoin. Lisäksi seuraamme myös koronaviruksen vaikutuksista kansainväliseen logistiikkaan ja toimitusketjuihin. Päivitämme tätä sivua.

Seuraamalla SHLL:n Twitter-tiliä ja liiton toimiston työntekijöiden Twitter-tilejä, toimitusjohtaja Petri Laitinen ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Anna Haakana, saat ajankohtaista tietoa aiheesta.