SHLL:n toimisto kiinni 13.7.-26.7.2020 - tilaathan FIATA-lomakkeet ennen lomakautta

12.06.2020

Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­lii­ton toi­mis­to tu­lee ole­maan ke­säl­lä sul­jet­tu 13.7.-26.7.2020 toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­nan ke­sä­lo­man vuok­si.

FIA­TA-lo­mak­kei­den ti­laus­ten toi­mi­tus on ky­sei­nä ai­ka­na tauol­la, jo­ten pyy­däm­me jä­se­ny­ri­tyk­siä te­ke­mään tar­vit­ta­vat ti­lauk­set en­nen lo­ma­kau­den al­kua.

Pal­ve­lua­lo­jen työ­nan­ta­jat Pal­ta ry:n asian­tun­ti­jat vas­taa­vat ke­säl­lä nor­maa­lis­ti lii­ton jä­sen­ten työ­suh­dea­sioi­ta kos­ke­viin ky­sy­myk­siin ma-pe klo 8-16 pu­he­li­mit­se 020 595 5000 (vaih­de) ja säh­kö­pos­tit­se in­fo(at)pal­ta.fi.

Hy­vää ke­sää!