SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 18 henkilölle

11.08.2020

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 18 henkilölle ja yhteensä noin 8 361 euron arvosta.

1.4. – 31.7.2020 ai­ka­na saa­pu­neet ha­ke­muk­set kä­si­tel­ty sti­pen­di­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa 4.8.2020. Sti­pen­din saa­neil­le hen­ki­löil­le on toimitettu tie­to myön­ne­tys­tä sti­pen­dis­tä.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa seu­raa­vis­ta fir­mois­ta: Beweship Oy, Blue Water Shipping Oy, DHL Express (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Air & Sea Oy, DSV Road Oy ja Oy Hacklin Logistics Ltd.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

 • Sympa HR-raportointi / Sympa Oy
 • Sympa HR-pääkäyttäjäksi / Sympa Oy
 • IATA DGR-määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
 • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi) / CargoSafe Oy
 • Turvallisuusneuvonantajakoulutus (VAK/ADR) ja Traficomin TNA-tutkinto / DGM Finland Oy
 • GDP:n perusteet verkkokurssi / FOK Farmasian oppimiskeskus
 • Google mainonnan verkkokoulutus / Digilick
 • IATA DGR-peruskoulutus / Finsecpro Oy
 • Lentorahdin turvapäällikön peruskoulutus (valvottu edustaja) / Finsecpro Oy
 • Oston peruskurssi / Logy ry
 • Valvotun edustajan turvapäällikön koulutus / Finsecpro Oy
 • IATA DGR-peruskoulutus / Finsecpro Oy
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot / Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto, Joensuun kampus

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.