SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 21 henkilölle

02.10.2020

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 21 henkilölle ja yhteensä noin 6 516 euron arvosta.

1.8. – 30.9.2020 ai­ka­na saa­pu­neet ha­ke­muk­set kä­si­tel­ty sti­pen­di­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa 1.10.2020. Sti­pen­din saa­neil­le hen­ki­löil­le on toimitettu tie­to myön­ne­tys­tä sti­pen­dis­tä.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa seu­raa­vis­ta fir­mois­ta: DHL Freight (Finland) Oy, DHL Express (Finland) Oy, NCS Finland Oy, Oy Beweship Ab, Oy Hacklin Logistics Ltd, Oy Kuehne + Nagel Ltd, SA-TU Logistics Oy, Scan Global Logistics (Finland) OY, Schenker Oy ja Varova Oy.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

 • Ennakkoperintä 2021 / Helsingin Kamari Oy
 • Hätäensiapu 8h EA1 kertauskurssiwebinaari / Suomen ensiapukoulutus Oy
 • IATA DGR -määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
 • IATA DGR -peruskurssi / CargoSafe Oy
 • IATA DGR-määräaikaiskurssi (Vaarallisten aineiden ilmakuljetukset) / DGM Finland Oy
 • Kuljetuspäivä 2020 – Kestävä kehitys ja kuljetusmarkkinoiden jännitteet / Logy ry
 • Lentorahdin turvapäällikön peruskoulutus (valvottu edustaja) / Finsecpro Oy
 • Saksan tehoalkeet ja saksan tehoalkeiden jatko / Nurmijärven opisto
 • Suuri palkkapäivä / Helsingin Kamari Oy
 • Turvallisuusjohdon koulutusohjelma / Aalto University Professional Development
 • Turvallisuusneuvonantajan peruskoulutus / DGM Finland Oy
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi / Työturvallisuuskeskus

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.