Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartan julkistusseminaari verkossa 16.6. kello 9

10.06.2020

Ter­ve­tu­loa Tie vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen -tie­kar­tan jul­kis­tus­se­mi­naa­riin tiis­tai­na 16.6. kel­lo 9–10:30! Avaus­sa­nat lau­suu lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Ti­mo Ha­rak­ka.

Suo­mi ta­voit­te­lee hii­li­neut­raa­liut­ta vuo­teen 2035 men­nes­sä se­kä lii­ken­teen pääs­tö­jen puo­lit­ta­mis­ta vuo­teen 2030 men­nes­sä vuo­den 2005 ta­sos­ta. Lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alan toi­mi­jat si­tou­tui­vat tam­mi­kuus­sa yh­des­sä te­ke­mään osan­sa ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. En­sim­mäi­nen as­kel oli sel­vit­tää, mil­lai­sil­la kei­noil­la ja toi­men­pi­teil­lä se konk­reet­ti­ses­ti on­nis­tuu. Ter­ve­tu­loa kuu­le­maan tie­kar­tan tu­lok­sia, te­hok­kaim­pia kei­no­ja pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­sek­si se­kä kiin­nos­ta­via kom­ment­ti­pu­heen­vuo­ro­ja!

Ohjelma:

9:00 Tervetuloa  

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan puheenvuoro

Tiekartan keskeiset tulokset

Toimialojen viestit päättäjille

Kommenttipuheenvuoro: Ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen, LVM
Kommenttipuheenvuoro: Puheenjohtaja Markku Ollikainen, Ilmastopaneeli

Kysymyksiä ja keskustelua

10:30 Loppusanat, tilaisuus päättyy

Ai­ka: Tiis­tai 16.6. kel­lo 9–10:30
Paik­ka: suo­ra verk­ko­lä­he­tys – osal­lis­tu­mi­soh­jeet ja link­ki st­rii­miin lä­he­te­tään il­moit­tau­tu­neil­le päi­vää en­nen ti­lai­suu­den al­kua.

Il­moit­tau­du lin­kin kaut­ta vii­meis­tään 14.6.

Tie­kar­tan ovat to­teut­ta­neet ja se­mi­naa­rin jär­jes­tä­neet yh­teis­työs­sä Pal­ve­lua­lo­jen työ­nan­ta­jat Pal­ta, Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to, Au­toa­lan Tie­do­tus­kes­kus, Lo­gis­tiik­kay­ri­tys­ten Liit­to, Pai­kal­lis­lii­ken­ne­liit­to, Lin­ja-au­to­liit­to ja Älyk­kään lii­ken­teen ver­kos­to - ITS Fin­land ry. Yh­des­sä or­ga­ni­saa­tiot edus­ta­vat val­tao­saa Suo­men hen­ki­lö- ja ta­va­ra­lii­ken­teen yri­tyk­sis­tä. Työ on teh­ty yh­teis­työs­sä Pöy­ry Ma­na­ge­ment Con­sul­tin­gin kans­sa.