Tuore selvitys: Liikenteen ja logistiikan päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on mahdollista - tehokkaita toimia tarvitaan välittömästi

24.06.2020

Juu­ri jul­kais­tu tie­kart­ta vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen osoit­taa, et­tä ta­voi­te puo­lit­taa lii­ken­teen pääs­töt vuo­teen 2030 men­nes­sä on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa. Ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si on pa­nos­tet­ta­va uu­siu­tu­vien polt­toai­nei­den käyt­töön, vauh­di­tet­ta­va au­to­kan­nan uu­siu­tu­mis­ta, ke­hi­tet­tä­vä jouk­ko­lii­ken­net­tä ja mui­ta kes­tä­viä lii­ken­ne­pal­ve­lui­ta, edis­tet­tä­vä lo­gis­tii­kan di­gi­ta­li­saa­tio­ta ja pa­ran­net­ta­va lii­ken­neinf­rast­ruk­tuu­ria.

Tu­le­vai­suu­des­sa au­to­kan­nan kier­to on ny­kyis­tä no­peam­paa, yli kol­man­nes lii­ken­tees­tä kul­kee bio­polt­toai­neil­la tai muil­la hii­li­neut­raa­leil­la käyt­tö­voi­mil­la ja di­gi­taa­li­set rat­kai­sut op­ti­moi­vat lii­ken­net­tä ja lo­gis­tiik­kaa mah­dol­li­sim­man te­hok­kaak­si. Muun muas­sa näi­tä pääs­tö­vä­hen­nys­kei­no­ja esit­tää toi­mia­lan Tie vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen – lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan tie­kart­ta.

Tie­kar­tan mu­kaan lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen 51 pro­sen­til­la vuo­teen 2030 men­nes­sä ja 59 pro­sen­til­la vuo­teen 2035 men­nes­sä on mah­dol­lis­ta mää­rä­tie­toi­sil­la toi­men­pi­teil­lä. Lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan toi­mia­lat ovat si­tou­tu­neet työs­ken­te­le­mään tie­kar­tan pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si.

Ta­voi­te on kun­nian­hi­moi­nen. Ny­ky­ke­hi­tyk­sel­lä il­man li­sä­toi­men­pi­tei­tä lii­ken­teen kas­vi­huo­ne­pääs­töt pu­toa­vat noin 37 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä vuo­den 2005 ta­sos­ta, sel­viää tuo­rees­ta lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön en­nus­tees­ta. Lii­ken­teen pääs­töt ovat noin vii­den­nek­sen Suo­men pääs­töis­tä, ja alan pääs­tö­vä­hen­nys­ten roo­li on mer­kit­tä­vä.

Tie­kar­tan ovat to­teut­ta­neet yh­teis­työs­sä Pal­ve­lua­lo­jen työ­nan­ta­jat Pal­ta, Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to, Au­toa­lan Tie­do­tus­kes­kus, Lo­gis­tiik­kay­ri­tys­ten Liit­to, Pai­kal­lis­lii­ken­ne­liit­to, Lin­ja-au­to­liit­to ja Älyk­kään lii­ken­teen ver­kos­to – ITS Fin­land. Yh­des­sä or­ga­ni­saa­tiot edus­ta­vat mer­kit­tä­vää osaa Suo­men hen­ki­lö- ja ta­va­ra­lii­ken­teen toi­mia­las­ta. Työ on teh­ty yh­des­sä Af­ry / Pöy­ry Ma­na­ge­ment Con­sul­tin­gin kans­sa. Tie­kart­ta kat­taa ko­ti­maan tie-, ve­si- ja rai­de­lii­ken­teen. Tie­kar­tas­sa puo­li­tus­ta­voi­te saa­vu­te­taan il­man pääs­tö­kom­pen­saa­tioi­ta.

Suurimmat vähennykset syntyvät uusiutuvista polttoaineista, vähäpäästöisemmästä autokannasta ja digitalisaatiosta

Tie­kar­tan to­teut­ta­neet or­ga­ni­saa­tiot ko­ros­ta­vat, et­tä ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen vaa­tii mää­rä­tie­toi­sia toi­men­pi­tei­tä ja uu­dis­tus­ten käyn­nis­tä­mis­tä vä­lit­tö­mäs­ti. Kan­nus­ti­mia ja in­ves­toin­te­ja tar­vi­taan myös val­tiol­ta, jot­ta lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan kil­pai­lu­ky­ky voi­daan säi­lyt­tää.

Tie­kar­tas­sa esi­te­tään­kin muun muas­sa seu­raa­via uu­dis­tuk­sia teh­tä­väk­si 2020-lu­vul­la: au­toi­lun han­kin­nan ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­nen, vä­hä­pääs­töis­ten pa­ket­ti- ja kuor­ma-au­to­jen han­kin­ta­tu­ki, bio­polt­toai­nei­den ja­ke­lu­vel­voit­teen nos­to 35 pro­sent­tiin, ra­ta­ver­kon säh­köis­tä­mi­nen se­kä muut kes­tä­vää liik­ku­mis­ta edis­tä­vät inf­ra­hank­keet. Li­säk­si kes­tä­viin lii­ken­ne­pal­ve­lui­hin ja di­gi­ta­li­saa­tion vauh­dit­ta­mi­seen tu­lee pa­nos­taa muun muas­sa lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lul­la, jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sel­lä ja TKI-ra­hoi­tuk­sel­la.

Tie­kar­tan mu­kaan esi­mer­kik­si uu­siu­tu­vien polt­toai­nei­den ja bio­kaa­sun käyt­töä li­sää­mäl­lä on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa yli nel­jän­nes vaa­dit­ta­vis­ta uu­sis­ta pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­tä ver­rat­tu­na ny­ky­ke­hi­tyk­seen.Au­to­kan­taa uu­dis­ta­vil­la ve­ro­muu­tok­sil­la voi­daan saa­vut­taa noin vii­de­so­sa, ja ta­va­ra­lii­ken­teen di­gi­ta­li­soi­mi­sel­la ku­ten kul­je­tus­ten op­ti­moin­nil­la kym­me­ne­so­sa. Au­to­kan­nan uu­siu­tu­mi­nen no­peut­taa lii­ken­teen vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä al­ka­nut­ta säh­köis­ty­mis­tä. Mui­ta kei­no­ja ovat esi­mer­kik­si rai­de­lii­ken­teen säh­köis­tä­mi­nen, ve­si- ja rai­de­lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­nen, ja­lan­ku­lun, pyö­räi­lyn se­kä jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mis­toi­met, jouk­ko­lii­ken­tee­seen kyt­key­ty­vien kes­tä­vien pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen, lii­ken­teen­hal­lin­nan te­hos­ta­mi­nen ja siir­ty­mä suu­rem­piin HCT-rek­koi­hin ta­va­ra­lii­ken­tees­sä.

Vähäpäästöisissä liikenneratkaisuissa merkittävä vientipotentiaali

Lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka­pal­ve­luis­sa työs­ken­te­lee lä­hes 180 000 ih­mis­tä 31 000 yri­tyk­ses­sä, ja ne pal­ve­le­vat ko­ko suo­ma­lais­ta elin­kei­noe­lä­mää ja yh­teis­kun­taa. Toi­mia­lo­jen osuus Suo­men kan­san­ta­lou­des­ta on noin kym­me­ne­so­san ja lii­ken­nea­lan vien­nin ar­vo on 10 mil­jar­dia eu­roa vuo­des­sa.

Vä­hä­pääs­töi­sis­sä lii­ken­teen rat­kai­suis­sa on po­ten­tiaa­lia vien­nin mer­kit­tä­vään kas­vuun. TEM:in Lii­ken­nea­lan kan­sal­li­ses­sa kas­vuoh­jel­mas­sa muun muas­sa säh­köau­to­jen, lii­ken­teen hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien ja kyy­din­ja­ko­pal­ve­lui­den glo­baa­lien mark­ki­noi­den on en­na­koi­tu kas­va­van jo­pa noin 20 pro­sen­tin vuo­si­vauh­tia vä­lil­lä 2017–2022. Kes­tä­vien rat­kai­su­jen vien­nil­lä kas­va­te­taan myös toi­mia­lan hii­li­kä­den­jäl­keä.

Infolaatikko: tiekartta lyhyinä faktoina

  • Suomessa hallitus on asettanut tavoitteeksi liikenteen päästöjen puolittamisen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.
  • Tiekartassa tavoite saavutetaan: tiekartan päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä ovat 51 prosenttia vuoden 2005 tasoon nähden.
  • Vuosina 2005–2018 kotimaan liikenteen päästöt ovat vähentyneet noin 10 prosentilla.
  • Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja logistiikan tiekartta liittyy Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattuun työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan toimialojen tiekarttatyöhön, jossa eri toimialat laativat linjauksiaan Suomen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2035.
  • Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jossa etsitään keinoja liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Liikenne- ja logistiikkapalveluiden toimialojen tiekartan tavoitteena on tukea ja täydentää myös tätä ministeriön työtä.

Tiivistelmä tiekartasta

Koko raportti

Tiekartan julkistuswebinaarin tallenne

Li­sä­tie­dot:

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Lai­ti­nen, Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry,
puh. +358 40 588 1071, pet­ri.lai­ti­nen@huo­lin­ta­liit­to.fi

Mui­den tie­kar­tan osa­puol­ten yh­teys­hen­ki­löt:

Elin­kei­no­po­li­tii­kan joh­ta­ja Ta­tu Rau­ha­mä­ki, Pal­ve­lua­lo­jen työ­nan­ta­jat Pal­ta,
puh. +358 50 521 2907, ta­tu.rau­ha­ma­ki@pal­ta.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka Mä­ki­lä, Lin­ja-au­to­liit­to,
puh +358 400 606 750, mi­ka.ma­ki­la@lin­ja-au­to­liit­to.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Aal­to­nen, Lo­gis­tiik­kay­ri­tys­ten Liit­to ry,
puh. +358 50 349 2259, pek­ka.aal­to­nen@lo­gis­tiik­kay­ri­tyk­set.fi

Toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na Soi­ni­nen, Suo­men Pai­kal­lis­lii­ken­ne­liit­to ry,
puh. +358 50 4344514, min­na.soi­ni­nen@pll­ry.fi

Oh­jel­ma­joh­ta­ja Lau­ra Ei­ro, ITS Fin­land ry,
puh. +358 400 969293, lau­ra.ei­ro@its-fin­land.fi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Ris­sa, Au­toa­lan Tie­do­tus­kes­kus,
puh. +358 500 417 300, pek­ka.ris­sa@akl.fi

Vi­ce Pre­si­dent Pet­ri Va­sa­ra, Af­ry / Pöy­ry Ma­na­ge­ment Con­sul­ting Oy,
puh. +358 40 500 9553, pet­ri.va­sa­ra@poy­ry.com