SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 18 henkilölle

05.07.2021

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 18 henkilölle ja yhteensä noin 6 200 euron arvosta.

1.4.2021 – 30.6.2021 ai­ka­na saa­pu­neet ha­ke­muk­set kä­si­tel­ty sti­pen­di­toi­mi­kun­nan ko­kouk­ses­sa 2.7.2021. Sti­pen­din saa­neil­le hen­ki­löil­le on toimitettu tie­to myön­ne­tys­tä sti­pen­dis­tä.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa seu­raa­vis­ta fir­mois­ta: Blue Water Shipping Oy, DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Kuehne + Nagel Oy, NTG Air & Ocean Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy, UPS SCS (Finland) Oy ja Varova Oy.

 Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

  • GDP:n perusteet verkkokurssi / FOK Farmasian oppimiskeskus
  • Litiumakkujen ilmakuljetukset / CargoSafe Oy
  • Power BI – raportoinnin perusteet / Ratekoulutus.fi
  • Webinaari: Työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen / Yritysakatemia
  • IATA DGR -peruskurssi / CargoSafe Oy
  • IATA DGR -määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy
  • Lentorahdin turvapäällikkö / CargoSafe Oy

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.

Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.