Hiilijohtaminen tärkeää sekä koko logistiikkatoimialalle että yksittäiselle yritykselle

25.08.2022

Tuore tutkimus valottaa suomalaisten huolinta- ja logistiikka-alan yritysten metodeja laskea ja raportoida hiilidioksidipäästöjä. Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) sekä Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry (SHT) on tukenut Hanna Rotisen pro gradu -tutkimusta Methods for Calculating and Reporting of Carbon Dioxide Emissions in Finnish Logistics Companies.

”Tutkimuksen mukaan alan yritykset kokevat hiilijohtamisen olevan tärkeää sekä koko toimialalle että yksittäiselle yritykselle. Lisäksi huolinta- ja logistiikka-alan yrityksillä on paineita laskea päästönsä ja raportoida ne kattavasti sidosryhmien tarpeiden mukaisesti”, kertoo Hanna Rotinen

Ongelmaksi nousee kuitenkin päästöjen laskenta- ja raportointimenetelmien suuri määrä. Tutkimuksen mukaan metodit yritysten hiilijohtamiseen ovat suurilta osin alkuvaiheessa, eikä vakiintuneita käytäntöjä ole juuri ehtinyt syntyä. Rotisen pro gradu -tutkielmassa haastateltujen yritysten yleisimmät käytännöt pohjautuivat tällä hetkellä osittain kolmeen eri metodiin, GHG protokollaan, EN 16258-standardiin sekä GLEC-viitekehykseen. 

”On erittäin tärkeää, että logistiikka-alan kasvihuonepäästöjen laskenta- ja raportointimenetelmiä kehitetään ja standardoidaan, sillä niiden avulla voidaan tuottaa, jakaa ja vertailla yhtä tai useampaa liikennemuotoa hyödyntävien kuljetustoimien päästöjä koskevia tietoja. Tällä hetkellä kuljetus- ja logistiikka-alalla ei ole yhteistä ja yleisesti hyväksyttyä kasvihuonekaasupäästöjen laskentakehystä, mikä on voinut johtaa huomattaviin eroihin päästöjen laskentatuloksissa. Tällöin alan yritykset ja näiden asiakkaat eivät voi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää laskentatuloksia tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä, koska eri laskentametodeihin perustuvat tulokset eivät ole vertailukelpoisia”, kommentoi Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry:n toimitusjohtaja Petri Laitinen

On tärkeää, että tästä teemasta tehdään tutkimuksia, kuten Hanna Rotinen on tehnyt. Hyvä uutinen on myös, että EU:ssa on jo käynnistynyt CountEmissions -hanke, jossa tähän haasteeseen pyritään löytämään ratkaisuja Laitinen jatkaa. 

“Jo lähitulevaisuudessa hyvin toteutettu päästölaskenta- ja raportointi tulee olemaan huolinta- ja logistiikka-alan yrityksille entistä merkittävä kilpailutekijä, kun standardoidun päästölaskennan kautta huolintayritykset saavaa hyvää ja tutkittua tietoa vähäpäästöisen kuljetusketjun rakentamiseksi”, sanoo Rotinen. 


Hanna Rotisen kauppatieteiden pro gradu -tutkielma Methods for Calculating and Reporting of Carbon Dioxide Emissions in Finnish Logistics Companies  

Rotisen tutkielman suomenkielinen tiivistelmä


SHLL on huolinta- ja logistiikka-alan työnantajien elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen toimialajärjestö. SHLL edustaa yli 70 huolinta- ja logistiikka-alan yritystä, jotka yhdessä vastaavat valtaosasta Suomen ulkomaankaupan tuotteiden vienti- ja tuontikuljetuksista sekä niihin liittyvistä tullauksista ja lisäpalveluista kaikissa liikennemuodoissa. 

SHT on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia huolinta-alalla toimivien yritysten aatteellisena tukena edistämällä näiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä. SHT myöntää myös stipendejä huolinta- ja logistiikka-alaan liittyviin opinnäytetöihin ja tutkielmiin, joiden voidaan katsoa hyödyttävän huolinta-alaa riittävän laajasti ja yleisesti. Lisätietoja löydät täältä.