SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 17 henkilölle

30.12.2022

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 17 henkilölle ja yhteensä noin 8 500 euron arvosta.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa fir­mois­ta: Beweship Oy Ab, DHL Freight (Finland) Oy, DSV Air & Sea Oy, Hacklin Logistics Oy, JAS Worldwide Oy, Kuehne + Nagel Oy Ltd, NCS Finland Oy, NTG Air & Ocean Oy, Roadari Oy, SA-TU Logistics Oy, Schenker Oy ja Varova Oy.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

  • IATA DGR -määräaikaiskoulutus / CargoSafe Oy
  • Lentorahdin turvapäällikkö (valvottu edustaja) / FinSecPro Oy
  • Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet / Turun yliopisto
  • Tullialan ammattitutkinto / Omnia
  • Turvallisuusneuvonantajan peruskoulutus / DGM Finland Oy
  • Uudet yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut / Paltalex
  • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi) / DGM Finland Oy

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.