SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 19 henkilölle

05.10.2022

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 19 henkilölle ja yhteensä noin 12 000 euron arvosta.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa fir­mois­ta: DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, Kuehne + Nagel Oy Ltd, LEMAN Oy, SA-TU Logistics Oy, Scan Global Logistics (Finland) Oy ja Varova Oy

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

  • Projektinhallinnan perusteet - PM1 / Aalto EE
  • Työsuojelun peruskurssi, asiantuntija- ja toimistotyö / Suomen Ensiapukoulutus Oy
  • Tullialan ammattitutkinto / Tulli
  • Liiketoiminnan ammattitutkinto, kv-liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala / MIF Oy
  • Todistelu veroprosessissa: siirtohinta, veronkierto, peitelty osinko / Edita
  • Excel funktiot ja pivot / Tieturi.fi
  • IATA DGR -peruskurssi / FinSecPro Oy
  • IATA DGR -peruskurssi / DGM Finland Oy
  • Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset / CargoSafe Oy

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.