SHT:n koulutusstipendejä myönnettiin 33 henkilölle

04.01.2022

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 33 henkilölle ja yhteensä noin 17 000 euron arvosta.

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat täl­lä ker­taa fir­mois­ta: Assistor-Uuttera Oy, Blue Water Shipping Oy, CHS Air & Sea Oy, DHL Freight Finland Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, Greencarrier Freight Services Finland Oy, Hacklin Logistics Oy, NTG Air & Ocean Oy, NTG Polar Road Oy, Nurminen Logistics Oyj, Oy Backman-Trummer Ab, Oy Hacklin Logistics Ltd, Roadari Oy, Schenker Oy

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto / Careeria Oy
 • IATA DGR - määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
 • IATA DGR-peruskurssi / CargoSafe Oy
 • GDP:n perusteet / FOK Farmasian oppimiskeskus
 • ProCom Professional - digitaalisen viestinnän koulutusohjelma / ProCom ry
 • Toimittajien johtaminen / Logy ry
 • Litiumakkujen ilmakuljetukset / CargoSafe Oy
 • Lentorahdin turvapäällikkö / CargoSafe Oy
 • Rahtauksen ja kuljetusvastuun perusteet / Turun yliopisto
 • Kansainvälisen kaupan arvonlisäpäivä / Helsingin Kauppakamari
 • Tullialan ammattitutkinto / Omnia
 • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi) / DGM Finland Oy
 • HR Business Partner - koulutusohjelma / JTO

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.