SHT:n koulutusstipendejä myönnetty 32 henkilölle

12.10.2023

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 32 henkilölle ja yhteensä noin 45 000 euron arvosta

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat yrityksistä: Beweship Oy Ab, CHS Air & Sea Oy, deugro (Scandinavia) Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Air & Sea Oy, DSV Road Oy, FREJA Transport & Logistics Oy, NCS Finland Oy, NTG Air & Ocean Oy, NTG Road Oy, Oy Kuehne + Nagel Ltd, Roadari Oy, SA-TU Logistics Oy, Schenker Oy ja Varova Oy.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin esimerkiksi seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

  • Diploma in Global Logistics / Aalto Access
  • Account Manager - asiakkuuspäällikön valmennuspäivä / Helsingin Kamari Oy
  • DGR litiumakku ja -paristokurssi, CBTA function 7.1 / FinSecPro
  • DGR peruskoulutus, CBTA function 7.3 / FinSecPro
  • IATA DGR -määräaikaiskurssi / CargoSafe Oy
  • Lentorahdin turvapäällikkö / CargoSafe Oy
  • Palkkahallintopäivä / Taloushallintoliitto
  • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG-koodi) / DGM Finland Oy

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Huomaathan, että sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta löytyy Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.