SHT:n koulutusstipendejä myönnetty

04.07.2023

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 24 henkilölle ja yhteensä noin 30 000 euron arvosta

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat yrityksistä: Beweship Oy Ab, CHS Air & Sea Oy, DACHSER Finland Air & Sea Logistics Oy, deugro (Scandinavia) Oy, DHL Freight (Finland) Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, JAS Worldwide Finland Oy, Martin Bencher (Scandinavia) Oy, NTG Air & Ocean Oy, Nurminen Logistics Services Oy, PostNord Oy, SA-TU Logistics Oy, Varova Oy.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin (kou­lu­tus / jär­jes­tä­jä):

  • Diploma in Global Logistics / Aalto Access
  • Edistynyt henkilöstöanalytiikka ja tiedontulkinta / Henry ry & Professio
  • IATA DGR -määräaikaiskurssi / DGM Finland Oy
  • IATA DGR -peruskurssi / CargoSafe Oy
  • ICT, tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa / Power Competence
  • Liiketoiminnan ammattitutkinto: Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala / MIF Tutkinnot
  • Power BI DAX-perusteet / Corellia Helsinki Oy
  • Power BI jatko  - mallinnus / Corellia Helsinki Oy
  • Power BI perusteet / Eduhouse
  • Työsuojelun ja työturvallisuuden perehdystyskoulutus / Suomen Ensiapukoulutus

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.