SHT:n koulutusstipendejä myönnetty 32 henkilölle

11.01.2024

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:n (SHT) koulutusstipendejä myönnettiin yhteensä 32 henkilölle ja yhteensä noin 8 000 euron arvosta

Sti­pen­din­saa­jat oli­vat yrityksistä: Blue Water Shipping Oy, CHS Air & Sea Oy, CHS Solutions Oy, DHL Global Forwarding (Finland) Oy, DSV Air & Sea Oy, ILP-Group Logistics Oy, Kuehne + Nagel Oy Ltd, NTG Air & Ocean Oy ja Strait Air Transport Oy Ab.

Sti­pen­de­jä myön­net­tiin mm. seu­raa­viin kou­lu­tuk­siin:

  • GDP-perusteet
  • IATA  DGR -määräaikaiskurssi
  • IATA  DGR -peruskurssi
  • Turvallisuusneuvonantajan peruskurssi
  • Uuden esihenkilön tehovalmennus
  • Vaarallisten aineiden merikuljetukset (IMDG Code)

Kou­lu­tuss­ti­pen­de­jä voi anoa ym­pä­ri vuo­den. Sti­pen­dia­no­muk­sen tu­lee ol­la lii­ton toi­mis­tos­sa en­nen opin­to­jen al­ka­mis­ta. Lisäksi stipendejä ei myönnetä maksuttomiin koulutuksiin tai oman työnantajan järjestämiin yrityksen sisäisiin koulutuksiin. Li­sä­tie­toa sti­pen­din­haus­ta Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry:n www-si­vuil­ta.

Suo­men Huo­lin­ta­liik­kei­den Tu­ki ry (SHT) on yleis­hyö­dyl­li­nen yh­dis­tys, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on toi­mia huo­lin­ta-alal­la toi­mi­vien yri­tys­ten aat­teel­li­se­na tu­ke­na edis­tä­mäl­lä näi­den ylei­siä ja yh­tei­siä etu­ja se­kä edis­tä­mäl­lä alan ylei­siä toi­min­tae­del­ly­tyk­siä.