Aina turvallisuus edellä

15.06.2020

Suo­mes­sa liik­kuu päi­vit­täin maal­la, me­rel­lä ja il­mas­sa kul­je­tuk­sia, jot­ka vaa­ti­vat eri­tyis­tä huo­leh­ti­mis­ta vaa­ral­li­sek­si ai­neek­si luo­ki­tel­lun si­säl­tön­sä vuok­si. Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tuk­set (VAK) pal­ve­le­vat se­kä ku­lut­ta­jia et­tä teol­li­suut­ta. Näis­sä kul­je­tuk­sis­sa liik­kuu kaik­kea sei­nä­maa­leis­ta lii­ken­teen polt­toai­nei­siin ja rik­ka­ruo­hon­tor­jun­ta-ai­neis­ta rä­jäh­tei­siin. Ko­ro­na-ai­kana nä­kyy myös VA-kul­je­tuk­sis­sa, sil­lä kä­si­de­siä kul­je­te­taan nyt ta­val­lis­ta enem­män.

Te­ho­kas ja luo­tet­ta­va ta­va­ran­kul­je­tus on vält­tä­mät­tö­myys toi­mi­val­le yh­teis­kun­nal­le. Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tuk­siin voi liit­tyä suu­ria­kin on­net­to­muus­ris­ke­jä kul­je­tus­ket­jun osal­li­sil­le, si­vul­li­sil­le, ym­pä­ris­töl­le ja omai­suu­del­le. Suo­mes­sa on­nek­si VAK-on­net­to­muu­det ovat har­vi­nai­sia, vuon­na 2018 ta­pah­tui 30 ra­por­toi­tua on­net­to­muut­ta Tra­fi­co­min ti­las­ton mu­kaan. Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tuk­sia ko­ti­maan tie­lii­ken­tees­sä teh­tiin vuon­na 10 156 000 ki­log­ram­man edes­tä käy il­mi Ti­las­to­kes­kuk­sen ti­las­tois­ta. Kul­je­tus­ten kes­ki­mää­räi­nen kul­je­tus­mat­ka oli 216 ki­lo­met­riä.

Vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tuk­sia var­ten useat yri­tyk­set ovat ni­men­neet yri­tyk­seen­sä la­ki­sää­tei­sen, kou­lu­te­tun tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan, jon­ka teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta ja oh­ja­ta tä­tä kul­je­tus­toi­min­taa. Li­säk­si tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jat sel­vit­tä­vät ta­po­ja suo­rit­taa vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tuk­seen liit­ty­viä teh­tä­viä mah­dol­li­sim­man tur­val­li­ses­ti. Mo­niin yri­tyk­siin täl­lai­nen vie­lä tar­vit­tai­siin. Tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan ni­meä­mis­vel­vol­li­suu­des­ta ja kel­poi­suu­des­ta on sää­det­ty val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa.

Suomen turvallisuusneuvonantaja numero 1

Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­lii­ton vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tus­ten tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja­ryh­mää ve­tää alan pit­kän lin­jan osaa­ja He­li Hörk­kö. Hörk­kö työs­ken­te­lee Sc­hen­ker Oy:llä yri­tyk­sen IT-osas­ton ope­ra­tii­vi­sen tie­to­jär­jes­tel­män jär­jes­tel­mäa­sian­tun­ti­ja­na. Ura huo­lin­ta- ja lo­gis­tiik­ka-alal­la Hör­köl­lä al­koi Po­lar-Exp­ress Oy:n ter­mi­naa­lin ta­va­ra­kir­jan­pi­don pil­kut­ta­ja­na, jos­ta hän siir­tyi eri teh­tä­viin työu­ran ede­tes­sä ja sai vas­tuul­leen VAK-yh­teys­hen­ki­lön roo­lin. Vuon­na 1999 Hör­kös­tä tu­li vi­ral­li­ses­ti vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tus­ten tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja, kun lain­sää­dän­tö tu­li Suo­mes­sa voi­maan.

Hörk­kö oli val­mis­te­le­mas­sa tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja­lain­sää­dän­töä lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön työ­ryh­mis­sä ja mu­ka­na tes­taa­mas­sa Suo­men en­sim­mäis­tä tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan tut­kin­toa (TNA) ko­kei­neen. Hörk­kö lä­päi­si ko­keen on­nis­tu­nees­ti ja hä­nen tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja­nu­me­ron­sa on 1. ”Se on haus­ka ti­lan­ne, kun olen osal­lis­tu­nut tut­kin­to­ti­lai­suuk­siin ja ne tun­nus­nu­me­rot ovat osal­lis­tu­jien pöy­däl­lä nä­ky­vil­lä. Kul­mien ko­ho­tus­ta nä­kyi, et­tä ku­ka­han mu­ka tuo­ta­kin yk­kös­nu­me­roa oi­keas­ti kan­taa”, Hörk­kö ker­too.

Turvallisuusneuvonantajan laaja työnkuva

Maa­kul­je­tus­ten tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jaa yleen­sä tar­vi­taan, jos yri­tys tuo, vie tai yli­pää­tän­sä kä­sit­te­lee ja an­taa kul­je­tuk­seen tuot­tei­ta, joil­le tar­vi­taan käyt­tö­tur­val­li­suus­tie­do­tet­ta. Tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan roo­li vaih­te­lee hy­vin pal­jon yri­tys­koh­tai­ses­ti. Osas­sa yri­tyk­siä neu­vo­nan­ta­ja voi ol­la mu­ka­na laa­jas­ti ko­ko pro­ses­sin ajan asian­tun­ti­ja­na kul­je­tus­luo­ki­tu­sa­siois­sa eli esi­mer­kik­si ke­mi­kaa­lien tai tuot­tei­den os­to­toi­mes­ta läh­tien.  Osas­sa yri­tyk­sis­sä taas neu­vo­nan­ta­ja voi ol­la mu­ka­na vain vält­tä­mät­tö­mim­mis­sä, la­ki­sää­tei­ses­sä mi­ni­mis­sä.

Tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja työs­sään tu­kee hen­ki­lös­töä osaa­mi­sel­laan vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tus­lain­sää­dän­nös­tä ja sen käy­tän­nön tul­kit­se­mi­ses­ta päi­vit­täi­ses­sä työs­sä. Sii­hen liit­tyy rah­ti­kir­jo­jen si­säl­tö­jen tar­kis­ta­mis­ta, kul­je­tus­pak­kaus­ten ja nii­den oi­kean mer­kit­se­mi­sen var­mis­ta­mis­ta. He voi­vat huo­leh­tia myös ta­lon oman hen­ki­lös­tön VAK-osaa­mi­ses­ta ja neu­vo­vat tul­kin­nan­va­rai­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä. ”Ky­sy­myk­set voi­vat ol­la hy­vin­kin mo­ni­ta­hoi­sia ja mää­räys­ten ka­pu­la­kie­li jos­kus to­del­la vai­keaa so­vel­taa käy­tän­töön. Nii­tä ta­pauk­sia päh­ki­tään oman väen, tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja­kol­le­goi­den ja asiak­kai­den kans­sa yh­des­sä. Yh­dis­te­tyt kul­je­tuk­set, jois­sa so­vel­le­taan se­kä maan­tie­kul­je­tus­ten ADR- et­tä me­ri­kul­je­tus­ten IMDG-mää­räyk­siä, ovat haas­ta­via. Niis­tä­kin pi­tää sel­vi­tä sii­hen ym­mär­ret­tä­vään ja so­vel­let­ta­vis­sa ole­vaan lop­pu­tu­lok­seen tur­val­li­suu­den kär­si­mät­tä. Vii­me ai­koi­na eri­tyi­ses­ti ak­ku­jen ke­hit­ty­vän maail­man mo­net eri­koi­suu­det ovat työl­lis­tä­neet koh­tuul­li­ses­ti,” Hörk­kö ker­too.

Jos­kus ris­ki­ti­lan­tei­ta pää­see syn­ty­mään, usein tur­haan ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­den seu­rauk­se­na. Kul­je­tuk­ses­sa voi ol­la esi­mer­kik­si pii­lo-VAK­kia. Ta­va­raa ei ole pa­kat­tu tai mer­kit­ty kun­nol­la kul­je­tuk­seen tai kul­je­tus­do­ku­men­toin­ti ei ole täs­mäl­li­nen tai to­den­mu­kai­nen. Näis­sä ti­lan­teis­sa mää­räys­ten­mu­kai­nen kä­sit­te­ly ei ole taat­tu tai edes mah­dol­lis­ta ko­ko kul­je­tus­mat­kan ajan. Ta­va­ran lä­het­tä­jän vel­vol­li­suuk­siin kuu­luu an­taa kul­je­tus­ti­lauk­ses­sa oi­keat tie­dot. Näi­hin tie­toi­hin si­säl­tyy myös riit­tä­vä ku­vaus kul­je­tuk­seen otet­ta­vas­ta ta­va­ras­ta ja sen mah­dol­li­nen vaa­ral­li­sen ai­neen luo­ki­tus.

Digitalisaatio apuvälineenä

Lo­gis­tiik­ka-alan di­gi­ta­li­saa­tion ke­hi­tys nä­kyy myös tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan työs­sä. Säh­köi­sil­lä rah­ti­kir­joil­la voi­daan var­mis­taa, et­tä VA-kul­je­tuk­sis­sa tar­vit­ta­vat tie­to­si­säl­löt saa­vut­ta­vat kaik­ki osa­puo­let oi­keas­sa muo­dos­sa. Tär­keää on saa­da kul­je­tuk­siin liit­ty­vät tie­dot liik­ku­maan jou­he­vas­ti eri toi­mi­joi­den vä­lil­lä.

Di­gi­ta­li­saa­tion avul­la myös tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan eri­lai­set tar­kis­tus­lis­tat saa­daan säh­köis­tet­tyä eri so­vel­lus­ten avul­la. Nä­mä tuo­vat käy­tän­nön työ­hön suur­ta apua. Li­säk­si we­bi­naa­rien ja etäyh­teys­vä­li­nei­den kaut­ta toi­mi­hen­ki­löil­le voi­daan jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia, VAK-tie­tois­ku­ja. Mo­nia mah­dol­li­suuk­sia di­gi­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mi­ses­sä on vie­lä tu­los­sa ja ny­kyi­set ha­ke­vat muo­toaan.

Turvallisuus syntyy yhteistyöllä

Hör­kön mie­les­tä tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan työs­sä me­nes­ty­mi­sen kan­nal­ta on tär­kein­tä ol­la tur­val­li­suu­sa­sen­tei­nen. Li­säk­si pi­tää ol­la val­mis lu­ke­maan ja ym­mär­tä­mään la­ki­teks­tiä, se­kä tul­kit­se­maan ja so­vel­ta­maan si­tä käy­tän­nön­lä­hei­sel­lä ta­val­la. Kou­lu­tus­ta VAK-asioi­hin on tar­jol­la. Tär­kein­tä on kui­ten­kin asen­ne. ”Ai­na pi­tää ol­la val­mis op­pi­maan uut­ta ja kuun­te­le­maan ih­mi­siä. Tur­val­li­suus edel­lä men­nään ai­na”, Hörk­kö to­teaa.

Ky­syt­täes­sä mi­kä vaa­ral­lis­ten ai­nei­den tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­jan työs­sä on pa­ras­ta Hör­köl­lä on vas­taus val­mii­na. ”Ih­mi­set! On ol­lut hie­noa koh­da­ta eri­lai­sia ih­mi­siä eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä, eri­lais­ten ky­sy­mys­ten­sä ke­ra ja mu­ka­vaa, kun huo­maa osan­neen­sa avus­taa jo­ta­ku­ta näis­sä jon­kin ver­ran han­ka­lak­si koe­tuis­sa vak­kia­siois­sa. Lä­he­tyk­set on saa­tu yh­teis­työl­lä liik­ku­maan pe­ril­le tur­val­li­ses­ti. Kul­jet­ta­jat ja ter­mi­naa­lien hen­ki­lö­kun­ta ovat ai­na avai­na­se­mas­sa ja hei­dän tur­vaa­mi­sen­sa on erit­täin tär­keää. Tie­ten­kin myös kan­sain­vä­li­set kon­tak­tit ja kol­le­gat eri mais­sa, yh­teis­työ hei­dän kans­saan on to­del­la an­toi­saa. Sa­ma­na päi­vä­nä on saat­ta­nut aloit­taa päi­vän säh­kö­pos­ti­kes­kus­te­lul­la sin­ga­po­re­lai­sen kol­le­gan kans­sa ja päät­tää sen il­lal­la ruot­sa­lai­sen kol­le­gan kans­sa Teams-ko­kouk­ses­sa. Vaa­ral­li­sen ai­neen kul­je­tus­tur­val­li­suus on mo­nen te­ki­jän sum­ma ja toi­mi­va ko­ko­nai­suus syn­tyy vain am­mat­ti­tai­dol­la, oi­keal­la asen­teel­la ja sau­mat­to­mal­la yh­teis­työl­lä.”

 

He­li Hörk­kö on Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­lii­ton vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tus­ten tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja. Hörk­kö työs­ken­te­lee Sc­hen­ker Oy:llä yri­tyk­sen IT-osas­ton ope­ra­tii­vi­sen tie­to­jär­jes­tel­män jär­jes­tel­mäa­sian­tun­ti­ja­na.