Erittäin vaikeasta mahdollista - Liikenteen ja logistiikan päästöt on mahdollista puolittaa alan esittämin lisätoimin

17.06.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet liikenteessä ja logistiikassa. Ne on mahdollista saavuttaa, jos tiekartassa esitettyjä toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan määrätietoisesti ja välittömästi.

Pal­ta, Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to se­kä 5 muu­ta lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alan jär­jes­töä jul­kai­si­vat 16.6.2020 yh­des­sä laa­di­tun tie­kar­tan vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen, jos­sa ker­roim­me lii­ken­teen pääs­tö­jen puo­lit­ta­mis­ta­voit­teen vuo­teen 2030 men­nes­sä ole­van mah­dol­lis­ta saa­vut­taa li­sä­toi­mil­la. Lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan vä­hä­hii­li­tie­kar­tas­sa osoi­tam­me, et­tä kun­nian­hi­moi­seen ta­voit­tee­seen pää­se­mi­nen alan kil­pai­lu­ky­ky tur­va­ten edel­lyt­tää li­sä­pa­nos­tuk­sia uu­siu­tu­viin polt­toai­nei­siin, au­to­kan­nan uu­siu­tu­mi­sen vauh­dit­ta­mi­seen, jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­seen, lo­gis­tii­kan di­gi­ta­li­saa­tion edis­tä­mis­teen se­kä lii­ken­neinf­rast­ruk­tuu­rin pa­ran­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen.

Suomella erittäin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet liikenteessä ja logistiikassa

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tee­na on, et­tä Suo­mi on hii­li­neut­raa­li vuon­na 2035 ja hii­li­ne­ga­tii­vi­nen no­peas­ti sen jäl­keen. Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den tu­lee vas­ta­ta Suo­men vuo­den 2035 hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tee­seen. Lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan osal­ta edel­lä mai­nit­tu ta­voi­te käy­tän­nös­sä tar­koit­taa, et­tä lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan pääs­töt tu­lee vä­hin­tään puo­lit­taa vuo­teen 2030 men­nes­sä (ver­tai­lu­vuo­si 2005), ja et­tä vuo­teen 2045 men­nes­sä pääs­töt tu­lee pois­taa ko­ko­naan.

Nä­mä ta­voit­teet ovat kan­sain­vä­li­ses­ti kat­sot­tu­na erit­täin kun­nian­hi­moi­sia, sil­lä EU:ssa hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­teek­si on aset­tu­mas­sa vuo­si 2050. Kun vuo­teen 2050 on ai­kaa va­jaat 30 vuot­ta ja vuo­teen 2035 enää va­jaat 15 vuot­ta, Suo­mi käy­tän­nös­sä pyr­kii hii­li­neut­raa­lik­si puo­let no­peam­min kuin EU.

Suo­mes­sa elin­kei­noe­lä­män eri toi­mia­lo­ja edus­ta­vat jär­jes­töt ovat laa­jas­ti ot­ta­neet hii­li­neut­raa­li Suo­mi 2035 -haas­teen vas­taan. Ke­vään ja ke­sän 2020 ai­ka­na mo­net toi­mia­lat ovat jul­kais­seet omia hii­li­neut­raa­li­suus­tie­kart­to­ja. Näin myös te­ki myös lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alaa laa­jas­ti edus­ta­va laa­ja koa­li­tiom­me* tiis­tai­na 16.6.2020, kun esit­te­lim­me Tie vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen -tie­kar­tan Pal­tan ti­lois­sa jär­jes­te­tys­sä we­bi­naa­ris­sa. Sa­mal­la luo­vu­tim­me tie­kart­tam­me lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Ti­mo Ha­ra­kal­le ja lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön il­mas­to- ja ym­pä­ris­töyk­si­kön joh­ta­ja Päi­vi An­ti­kai­sel­le. Pai­kal­le olim­me saa­neet myös tie­kart­taam­me kom­men­toi­maan Suo­men il­mas­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Ol­li­kai­sen.

Liikenteen ja logistiikan vähähiilitiekartan lisätoimenpiteillä liikenteen vuoden 2030 päästöjen puolittamistavoite saavutetaan

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riön ja VTT:n huh­ti­kuus­sa jul­kai­se­man uu­den pe­ru­sen­nus­teen mu­kaan lii­ken­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töt pu­toa­vat ny­kyi­sil­lä ja jo pää­te­tyil­lä toi­men­pi­teil­lä yh­teen­sä noin 37 pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä ver­rat­tu­na vuo­teen 2005, kun ta­voit­tee­na on vä­hin­tään edel­lä jo mai­nit­tu 50 %:n pääs­tö­vä­he­ne­mä.

Lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alan tie­kar­tas­sa esit­tä­mil­läm­me li­sä­toi­men­pi­teil­lä tuo puut­tu­va ja erit­täin vai­keak­si jul­ki­suu­des­sa to­det­tu 13 % pro­sen­tin li­sä­pääs­tö­vä­he­ne­mä saa­vu­te­taan. Tie­kar­tas­sam­me esi­te­tyin li­sä­toi­men­pi­tein lii­ken­teen pääs­töt vä­he­ne­vät 51 pro­sen­til­la vuo­teen 2030 men­nes­sä ja 59 pro­sen­til­la vuo­teen 2035 men­nes­sä, jos tie­kar­tas­sa esi­tet­ty­jä li­sä­toi­men­pi­tei­tä ryh­dy­tään to­teut­ta­maan mää­rä­tie­toi­ses­ti ja vä­lit­tö­mäs­ti. Mi­tä kauem­min li­sä­toi­men­pi­tei­tä vat­vo­taan, si­tä haas­ta­vam­mak­si pääs­tö­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen tu­lee. Kan­nus­ti­mia ja in­ves­toin­te­ja tar­vi­taan myös val­tiol­ta, jot­ta lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan kil­pai­lu­ky­ky voi­daan tur­va­ta.

Suu­rim­mat li­sä­vä­hen­nyk­set syn­ty­vät tie­kar­tan mu­kaan uu­siu­tu­vis­ta polt­toai­neis­ta, vä­hä­pääs­töi­sem­mäs­tä au­to­kan­nas­ta ja di­gi­ta­li­saa­tios­ta. Tie­kar­tas­sa esi­täm­me­kin muun muas­sa seu­raa­via uu­dis­tuk­sia teh­tä­väk­si 2020 -lu­vul­la:

  • autoilun hankinnan verotuksen keventäminen,
  • vähäpäästöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki,
  • biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto 35 prosenttiin,
  • rataverkon sähköistäminen ja kehittäminen sekä
  • muut kestävää ja tehokasta liikkumista edistävät infrahankkeet.

Li­säk­si kes­tä­viin lii­ken­ne­pal­ve­lui­hin ja di­gi­ta­li­saa­tion vauh­dit­ta­mi­seen tu­lee pa­nos­taa muun muas­sa lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lul­la, jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sel­lä ja TKI-ra­hoi­tuk­sel­la.

Liikenteen ja logistiikan päästövähennysten liikennevalot päättäjille

Mat­kal­la vuo­den 2030 puo­lit­ta­mis­ta­voit­teen kaut­ta koh­ti vuo­den 2045 fos­sii­li­ton­ta lii­ken­net­tä päät­tä­jät ja vir­ka­mie­het jou­tu­vat var­mas­ti ot­ta­maan kan­taa mo­niin ki­pe­riin ky­sy­myk­siin lii­ken­teen pääs­töi­hin vai­kut­ta­vaa lain­sää­dän­töä laa­dit­taes­sa. Ta­voit­teet ovat haas­ta­via, mut­ta ne on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa tie­kar­tan esit­tä­mil­lä toi­men­pi­teil­lä se­kä ot­ta­mal­la huo­mioon jär­jes­tö­jen lii­ken­ne­va­lo­jen muo­toon ra­ken­ne­tut kes­kei­set vies­tit val­mis­te­lua ja pää­tök­siä oh­jaa­maan.

Kos­ka Suo­mes­sa lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-ala on var­sin laa­ja ja pirs­ta­lei­nen, on mie­les­tä­ni eri­no­mais­ta, et­tä lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lua­lat ovat yh­des­sä laa­ti­neet tie­kar­tan vä­hä­hii­li­seen lii­ken­tee­seen sel­keil­lä toi­mia­lan yh­tei­sil­lä vies­teil­lä ja toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sil­la päät­tä­jil­le. Tie­kar­tan pääl­le on hy­vä ra­ken­taa jat­ko­toi­men­pi­tei­tä kos­kien lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alan pääs­tö­vä­hen­nyk­siä.

Tii­vis­tel­mä tie­kar­tas­ta
Ko­ko ra­port­ti
Tie­do­te tie­kar­tas­ta

* Tie­kar­tan ovat to­teut­ta­neet yh­teis­työs­sä Pal­ve­lua­lo­jen työ­nan­ta­jat Pal­ta, Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to, Au­toa­lan Tie­do­tus­kes­kus, Lo­gis­tiik­kay­ri­tys­ten Liit­to, Pai­kal­lis­lii­ken­ne­liit­to, Lin­ja-au­to­liit­to ja Älyk­kään lii­ken­teen ver­kos­to – ITS Fin­land. Yh­des­sä or­ga­ni­saa­tiot edus­ta­vat mer­kit­tä­vää osaa Suo­men hen­ki­lö- ja ta­va­ra­lii­ken­teen toi­mia­las­ta. Työ on teh­ty yh­des­sä Af­ry / Pöy­ry Ma­na­ge­ment Con­sul­tin­gin kans­sa. Tie­kart­ta kat­taa ko­ti­maan tie-, ve­si- ja rai­de­lii­ken­teen. Tie­kar­tas­sa puo­li­tus­ta­voi­te saa­vu­te­taan il­man pääs­tö­kom­pen­saa­tioi­ta.

Kir­joi­tus on jul­kais­tu myös Pal­tan net­ti­si­vuil­la 17.6.

Pet­ri Lai­ti­nen

Kir­joit­ta­ja on SHLL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Pal­tan lo­gis­tii­kan toi­mia­la­pääl­lik­kö