Blogit - 2020

Miten EU:n liikkuvuuspaketti toteutetaan?

12.11.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

EU:n liikkuvuuspaketin kansallisen lainsäädännön valmistelu on alkanut. Paketti tuo mukanaan paljon hyviä uudistuksia, mutta työtä on vielä paljon edessä. Huolinta-ala seuraa kiinnostuneena kansallista lainsäädäntötyötä.

Logistiikan digitalisaatioon kannattaa panostaa

06.11.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

Kotimaisten huolintayritysten tulevaisuus on vahvasti sidottu talouden ja Suomen ulkomaankaupan kehitykseen. Myös teknologian kehitys, erityisesti digitalisaatio, tulee muuttamaan logistiikan ja huolinnan toimintaympäristöä voimakkaasti.

Fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti ja suositukset julki – lisäselvityksiä tehtävä ennen poliittisia päätöksiä

30.10.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla toiminut fossiilittoman liikenteen työryhmä julkaisi tänään raporttinsa siitä, millä keinoilla päästöjen puolittamistavoite saavutetaan. Loppuraportti sisältää paljon hyviä toimenpiteitä, mutta lisäselvityksiä tarvitaan. Kaikkien päästövähennyskeinojen vaikutuksia ei ole esimerkiksi arvioitu.

Tuntematon huolinta-ala – merkittävä ja kokoaan suurempi ulkomaankaupan edistäjä

27.10.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Vaikka huolinta-ala on kooltaan pieni, alan yrityksillä on mittavat vaikutukset Suomen ulkomaankaupan kuljetusten ja tullitoiminnan sujuvuuteen, kustannustehokkuuteen, yritysten logistiseen kilpailukykyyn, liikenteen ilmastotavoitteiden toteutumiseen, huoltovarmuuteen sekä koko kansantalouden toimintaan. Tuore Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvitys avaa monelle tuntemattoman toimialan toimintaa ja merkitystä. Huolinta-alalla toimivien yritysten on syytä olla ylpeitä alastaan ja myös aktiivisesti kertoa ulospäin tärkeästä huolinta-alasta sen omalla nimellään.

Kestävissä liikenteen ratkaisuissa valtava vientipotentiaali

04.09.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Kestävien liikenteen ratkaisujen markkina kasvaa huimalla tahdilla. Suomalaisyrityksillä on tässä paikka kasvattaa merkittävästi vientiään, kunhan alan kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehditaan. Alan yritysten kustannusten nousu on tärkeä torjua, sillä se heikentää yritysten investointihalukkuutta ja kykyä uudistua, SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen kirjoittaa.

Erittäin vaikeasta mahdollista - Liikenteen ja logistiikan päästöt on mahdollista puolittaa alan esittämin lisätoimin

17.06.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Suomella on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet liikenteessä ja logistiikassa. Ne on mahdollista saavuttaa, jos tiekartassa esitettyjä toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan määrätietoisesti ja välittömästi.

Logistiikan toimintaedellytyksiin panostaminen auttaa toipumaan koronakriisin tuomasta talousahdingosta

08.05.2020 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Koronakriisi on osoittanut pienen Suomen riippuvuuden maailmankaupasta ja toimivasta logistiikasta. Suomen hallituksen tulee omalta osaltaan huolehtia logistiikan kansainvälisestä kilpailukyvystä tilanteessa kuin tilanteessa, Paltan logistiikan toimialapäällikkö ja SHLL:n toimitusjohtaja Petri Laitinen kirjoittaa.

Koronavirus tuo esille huolinta- ja logistiikka-alan merkityksen

08.05.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

Ko­ro­na­vi­rus on tuo­nut val­ta­via vai­ku­tuk­sia ih­mis­ten ar­keen ja liik­ku­mi­seen niin Suo­mes­sa kuin muual­la­kin maail­mas­sa. Mai­den ra­jat ylit­tä­vä hen­ki­lö­lii­ken­ne on py­säh­ty­nyt lä­hes kaik­kial­la maail­mas­sa. Vaik­ka rah­ti­lii­ken­ne saa kul­kea ra­jo­jen yli, on vi­rus vai­kut­ta­nut myös sii­hen voi­mak­kaas­ti.