Logistiikan digitalisaatioon kannattaa panostaa

06.11.2020 | Kirjoittanut Anna Haakana

Kotimaisten huolintayritysten tulevaisuus on vahvasti sidottu talouden ja Suomen ulkomaankaupan kehitykseen. Myös teknologian kehitys, erityisesti digitalisaatio, tulee muuttamaan logistiikan ja huolinnan toimintaympäristöä voimakkaasti.

Huolinta-alalle digitalisaation merkitys on suuri, sillä kuljetus- ja kauppatapahtumaan liittyvän tiedonhallinta on paitsi keskeinen toimintatapa, mutta myös merkittävä kilpailuetu. Digitalisaation laajeneminen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tulee olemaan yksi alan olennaisista muutoksista 2020-luvulla. Digitalisaatio tuo mukanaan uusia huolinta-alaa koskettavia liiketoimintamalleja, joilla voidaan muun muassa vastata verkkokaupan volyymien kasvuun, parantaa toimitusketjujen tehokkuutta ja jäljitettävyyttä sekä pienentää kuljetusten hiilijalanjälkeä, käy ilmi Huolinta – avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvityksestä.

Digitalisaatiokehityksen merkityksen ja sen tuoman potentiaalin kuljetusketjun tehokkuudelle voi huomata helposti tarkastelemalla ketjun toimijoita. Kun yksinkertaisessa kuljetusketjussa toimittajalta tilaajalle voi olla mukana useita eri toimijoita eri maissa, on sujuva tiedonkulku huolinta- ja logistiikka-alan kannalta elintärkeää.

Digitalisaation hyödyntämistä laajemmin on jo nähtävissä selkeästi kuljetusketjun loppupäässä. Monet yritykset ovat luoneet applikaatioita, joiden avulla asiakkaat voivat seurata ja hallinnoida kuljetuksiaan. Kuljetusketjun alkupäässä on puolestaan edelleen sellaisia haasteita, kuten tavaroiden muodot tai painopisteet, joita tämän hetken tietojärjestelmät eivät ratkaise, vaan tarvitaan usein huolitsijan ongelmanratkaisukykyä.

Huolinta- ja logistiikka-alan digitalisaation vauhdittamisessa haasteita aiheuttaa myös monimuotoisuus eri yritysten, maiden ja viranomaisten välillä. Toimialalla on sekä isoja kansainvälisiä firmoja että pienempiä perheyhtiöitä. Yrityksillä on hyvin eri valmiudet digitalisaation valjastamiseen käyttöönsä. Myös eri valtioiden viranomaisilla ja jopa yhden maan sisällä viranomaisilla on hyvin erilaisia ja eri tasoisia tietojärjestelmiä.

Digitalisaation parempi hyödyntäminen

Digitalisaatio ei aina tarkoita massiivisia tietojärjestelmä uudistuksia, vaan digitalisaation tuomat hyödyt toimitusketjulle voivat koostua myös pienistä toimista. Konkreettinen esimerkki digitalisaatiokehityksen uupumisesta on pakollisuus pitää kansainvälisessä kuljetuksessa mukana trailerin alkuperäistä rekisteriotetta. Trailereiden paperisten rekisteriotteiden ylläpito Euroopassa eri liikennöitsijöiden ja eri autojen vedossa on haastavaa, sillä vetofirmat ja autot vaihtuvat usein. Lisäksi trailereita poolataan eli ne eivät aina liiku Suomen ja Euroopan välillä vaan niitä voidaan myös käyttää eri reiteillä. Olisikin tärkeää, että Euroopan sisäisestä liikennöinnistä voitaisiin poistaa tällaisten paperisten dokumenttien vaatimukset ja siirtyä digiaikaan.

Digitalisaatiokehityksen myötä myös alan ilmastotehokkuus paranee. Merkittävät, moninaiset digitalisaation tehostamisratkaisut tavaraliikenteessä vähentävät päästöjä todetaan liikenteen ja logistiikan tiekartassa. Tätä kehitystä pitäisi edistää myös EU-tason yhteistyöllä. Konkreettisena esimerkkinä voi mainita trailereiden katsastusvelvollisuuden niiden rekisteröintimaassa. Sujuvalla tiedonvaihdolla eri maiden viranomaisten välillä voitaisiin välttää trailereiden ajeluttamista rekisteröintimaahansa ainoastaan katsastamista varten. Tulisikin sallia trailereiden katsastaminen eri EU-maissa ja mahdollistaa trailereiden ja ajoneuvojen katsastustietojen välittäminen eri maiden viranomaisten kesken digitaalisesti.

Huolinta-alan kannalta tärkeitä kehityskohteita ovat tiedon avoimuus, yhteensopivuus ja jakaminen, mutta myös uudet liiketoimintamallit yhteistyömuodot. Liikenne- ja viestintäministeriön logistiikan digitalisaatiostrategian tavoitteena on sekä vauhdittaa logistiikka-alan digitalisoitumiskehitystä että saavuttaa logistiikan digitalisaation avulla tehokkuus, turvallisuus- ja kestävyyshyötyjä. SHLL on osallistunut aktiivisesti strategiatyöhön.

Huolinta- ja logistiikka-alan digitaalisuuskehitykseen kannattaa panostaa, sillä panostamalla varmistamme alan tuottavuuskehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn. Oleellista on saa­da kul­je­tuk­siin liit­ty­vä tie­to liik­ku­maan sujuvasti kuljetusketjussa eri kuljetusmuotojen ja toimijoiden, niin yksityisten kuin julkisten, välillä. Suomella on erinomaiset edellytykset toimia logistiikan digitalisaatikehityksen kärjessä. 

Anna Haakana