Yhteistyöllä muutosten yli

03.06.2021

Suomen Tulli menestyy hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Onnistumisten takana on pitkäjännitteinen kehittäminen keskiössään hyvä, osaava ja sitoutunut henkilöstö Tullissa sekä rakentava yhteistyö asiakaskunnan kanssa.

Suomen Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosaston ylijohtaja Jarkko Saksa on pitkän linja tullilainen, hän on ollut vuoden 1988 joulukuusta lähtien eri tehtävissä talossa.

”Aika on kulunut nopeasti. Reiluun 30 vuoteen on mahtunut paljon uudistuksia ja hyvä niin. Suurin muutos oli siirtyminen EU-aikaan, sen jälkeen EU:n laajentuminen ja nyt vuorostaan EU:n supistuminen, mitä juuri kukaan ei pitänyt mahdollisena tai todennäköisenä. Kunnes Britannian ero useiden irtiottoyritysten jälkeen nyt toteutui. Toinen suuri, pitkäkestoinen ja edelleen jatkuva muutos on digitalisaatio. Olen myös ilolla seurannut Tullin kehitystä palveluviranomaiseksi. Muutos on ollut merkittävä”, kertoo Saksa.

Kilpailukykyä varmistamassa

”Tulli on yksi lenkki logistiikan ketjussa. Olemme valvomassa, että yrityksillä toteutuvat EU:n alueella rajat ylittävässä tavarakaupassa yhdenmukaiset kilpailuedellytykset. Tämä toteutuu, kun tuonti- ja vientisäännöksiä noudatetaan ja asianmukaiset tullit ja verot maksetaan. Mitä sujuvampaa, ennakoitavampaa ja asiakaslähtöistä toimintamme on, sitä paremmin se palvelee yrityksiä ja sitä kautta Suomen kilpailukykyä”, kuvailee Saksa Tullin roolia Suomen kilpailukyvyn ylläpidossa ja turvaamisessa.

Myös huolitsijat ovat yksi lenkki tässä ketjussa, ja heillä on keskeinen rooli Suomen tullijärjestelmän toteuttajana. Suomessa valtaosa kaupallisten kuljetusten tulli-ilmoitusvirroista kulkee huolintaliikkeiden kautta. Huolintaliikkeet tekevät meillä 84 prosenttia tuonnin tulli-ilmoituksista. Viennin tulli-ilmoituksista huolitsijat hoitavat puolestaan 72 prosenttia.

Huolitsijat toimivat tehtävässään kuljetusasiakkaan edustajana ja hoitavat tämän puolesta tullimuodollisuudet osana kansainvälisen kuljetuksen järjestämistä. Huolitsijat varmistavat, että kuljetuksiin liittyvät dokumentaatiot on laadittu oikein ja ne toimitetaan oikeille tahoille. Tullaukseen vaikuttavat monet eri säädökset, ohjeet ja rajoitukset, joiden osaaminen ja niiden muutoksista perillä oleminen on osa huolitsijan ammattitaitoa. Oikeaoppisesti hoidetut tullimuodollisuudet sujuvoittavat kaupankäyntiä.

”Tullin kannalta on hyvä, että tulli-ilmoituksesta huolehtii taho, jolla on syvä osaaminen tulliasioihin ja vaatimuksiin, joita lainsäädäntö tulliselvityksessä vaatii. Mitä vähemmän virheitä ja selviteltäviä asioita on, sitä sujuvampaa on asiointi ja koko logistiikka”, sanoo Saksa.

”Huolinta-alan kanssa yhteistyö on ollut Suomessa perinteisesti hyvää. Puolin ja toisin on ymmärretty oikeudet ja velvollisuudet sekä osaamisen ja sujuvan yhteistyön merkitys. Huolintayritysten osaaminen takaa päämiehen eli asiakasyrityksen toiminnan sujuvuuden ja tyytyväisyyden tulliasiointiin. Olennaisin muutos yhteen sanaan kiteyttäen on kiire. Tuntuu, että aikaa on aiempaa vähemmän käytettävissä yhteistyöhön”, jatkaa Saksa.

Suomen Tulli on menestynyt hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Esimerkiksi SHLL:n viime syksynä julkaisemassa Huolinta – avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvityksessä käy ilmi, että LPI-vertailussa Suomessa tullaustoiminta on ollut jatkuvasti aivan maailman huipputasoa.

”Menestyksen takana on pitkäjännitteinen kehittäminen, jonka keskiössä on hyvä, osaava ja sitoutunut henkilöstö Tullissa sekä rakentava yhteistyö asiakaskunnan kanssa”, arvioi Saksa.

Monipuolisesti asiakasyhteistyötä

Tulli on panostanut asiakasyhteistyöhön laajasti. Tulli tarjoaa neuvontaa monipuolisesti eri kanavissa, järjestää järjestää koulutustilaisuuksia ja tarjoaa maksullista neuvontaa yrityskohtaisesti. Lisäksi Tullilla on lukuisia asiakasyhteistyöryhmiä, joista yksi on pari kertaa vuodessa kokoontuva huolinta-alan asiakasyhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä kokoontuvat Tullin, huolintayritysten ja SHLL:n edustajat.

”Tullille keskeinen hyöty yhteistyöryhmästä on kuulla ideoista toimintamme kehittämiseksi sekä saada kuva niistä kysymyksistä, jotka huolinta-alalla ovat ”pinnalla” tai joita koetaan ongelmallisiksi. Samalla meille tarjoutuu myös mahdollisuus selventää joitain tulliasioita ja kertoa tulevista uudistuksista, joita esim. EU-tasolla suunnitellaan”, kertoo Saksa.

Muutosten aika

Tullille ja huolinta- ja logistiikka-alalle viimeajat ovat tuoneet paljon muutoksia. 1.1.2021 alkaen Britannian ja Suomen välillä tuotavat tai vietävät tavarat muuttuivat tulliselvitettäviksi. Brexit vaikutti suoraan tulli-ilmoitusten määrän lisääntymiseen. Tullin arvion mukaan tuontitullausten määrä kasvaa noin 25% ja alkuvuosi ennakoi, että tämän suuntaista kasvu on myös ollut.

”Merkittävä osa yritysten kysymyksistä ja huomioitavista asioista liittyy alkuperäkysymyksiin. Oman haasteensa tuo myös se, että kuljetusketjussa on seurattava ja osattava varautua myös muutoksiin ja vaatimuksiin Britannian päässä ketjua, jotta tavara saadaan perille tai tuotua Suomeen. Tullin nettisivuilta on löydettävissä laaja paketti Brexitin vaikutuksista yrityksille”, vinkkaa Saksa.

Arvonlisäveroa koskeva laki muuttuu puolestaan 1.7.2021. Sen jälkeen kaikki Euroopan unionin ulkopuolelta tulevat tavarat on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Kyseessä on iso muutos sekä Tullille että asiakkaille.

”Tulli rakentaa edelleen valmiuksiaan sekä tietojärjestelmien että asiakkaiden kanssa. Onnistuminen alv-muutoksen toteuttamisessa edellyttää, että tieto virtaa läpi ketjun asiakkaalta Tullille ja takaisin. Tässä on monia nikamakohtia ja vasta 1.7. näyttää, miten tässä onnistuttiin. Haaste on kova niin Tullilla kuin asiakkaillakin”, sanoo Saksa.

Tullissa on myös käynnissä kautta aikojen suurin tietojärjestelmäuudistus, joka jatkuu tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2025 loppuun saakka. Sen avulla toteutetaan EU:n uusi tullikoodeksi; siirrytään täysin digitaaliseen toimintaympäristöön Tullin ja asiakkaiden, EU:n tullien välillä sekä EU:n komission ja tullien kesken.

Tullauksen tulevaisuus

Kansainvälisessä kaupassa verkkokaupan lisääntyminen viimeisten 10-15 vuoden aikana on ollut merkittävä muutos. Kuluttajalla on mahdollisuus vapaasti tilata tavaraa mistä päin maailmaa tahansa. Kuitenkin edelleen suuret volyymit tulevat perinteisiä kaupallisia kanavia pitkin.

”Tullausilmoitusten määrissä nettikauppa näkyy kasvavana alueena. Määrä kasvaa edelleen jopa yli 10-kertaisesti, kun 1.7. alkaen arvonlisävero kannetaan kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista ostoksista, joista jokaisesta on tehtävä myös tulli-ilmoitus. Tilanteen hallitsemiseksi on luotu arvonlisäveron kantamiseen uusia mekanismeja. Yhtenä esimerkkinä IOSS, joka jo toimii samalla periaatteella EU:n sisäkaupassa”, sanoo Saksa.

Verkkokaupan kasvu on myös yksi huolinta-alaan vaikuttavista trendeistä. Vaikka huolintayrityksien asiakkaat ovat etupäässä B2B -puolen ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä, niin juuri verkkokaupan ja pakettiliikenteen kasvu on tuonut asiakaskuntaan myös monet B2C -toimijat. Kasvava tullausilmoitusten määrä tulee näkymään myös huolitsijoiden työssä.

Tulli-ilmoittamisen osalta Saksa uskoo, että jatkossa tulee harkittavaksi, olisiko mahdollista automatisoida edelleen ilmoitusvirtoja tulliselvityksen ja valvonnan tarpeisiin. ”Nykyisihän vähäarvoisen tavaran ja kontillisen tulli-ilmoitus ja sen käsittely on perusperiaatteiltaan samanlainen”, Saksa kertoo.

”Edistämällä digitaalista asiointia ja tietovirtojen hallintaa Tulli ja huolintayritykset voivat yhdessä varmistaa suomalaista kilpailukykyä tulevaisuudessa. Tässä olemme jo edistyneet, mutta vielä on tehtävää edessäkin päin. Toinen tärkeä asia on osaamisen jatkuva kehittäminen sekä panostaminen osaaviin työntekijöihin. Ihmisiä tarvitaan jatkossakin ja osaamisvaatimukset tuntuvat kovenevan edelleen. Tärkeää on tullausosaamisen varmistaminen yrityksissä myös tulevaisuudessa ja sen osaamispääoman siirtäminen nuorille huolitsijoille, mikä on kertynyt niin sanotuille vanhoille konkareille”, muistuttaa Saksa.