Kuehne+Nagelilla taitojen kehittäminen on mukana kaikessa toiminnassa

26.10.2022

Muutokset ympäröivässä maailmassa vaikuttavat kaikkiin organisaatioihin tavalla tai toisella. Uudistumistarpeet tulevat yhä nopeammalla syklillä ja niin johdolta kuin työntekijöiltä edellytetään muuntautumiskykyä. Kuehne+Nagelilla on sisäisesti tutkinyt työn tulevaisuutta, pidemmän aikavälin trendejä ja sitä, miten yritys voisi muuttaa käytäntöjään niin, että ne soveltuvat tulevaisuuden työelämään.

Työelämän murroksesta ja sen asettamista uudenlaisista vaatimuksista niin yrityksille kuin työntekijöille on puhuttu paljon. Monilla aloilla työ digitalisoituu ja automatisoituu kovaa vauhtia, huolinta- ja logistiikka-ala ei ole tässä poikkeus. Kuehne+Nagelilla digitalisaatio ja automatisointi on muuttanut yrityksen toimintatapoja. Muuttuva työelämä edellyttää työntekijöiltä uudenlaista valmiutta ja kykyä uuden oppimiseen.

”Työ muuttuu ja on toisaalta aina muuttunut; ennakointi, uteliaisuus, innovatiivisuus ja ketteryys ovat valttia ja mahdollistavat toimimisen epäselvissäkin toimintaympäristöissä. Näitä asenteita ja taitoja mekin vaalimme ja kannustamme meidän työyhteisössämme,” kertoo Kuehne+Nagel Oy:n henkilöstöjohtaja Riikka Happonen.

Kuehne+Nagelilla työskentelevien vajaan 200 henkilön työtehtävät koostuvat asiakaspalvelusta, huolinnasta, myynnistä ja talous- ja hallintotehtävistä. Näissä kaikissa monipuolisissa tehtävissä korostuvat vuorovaikutustaidot eli kyky ja halu vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä toisten kanssa. Huolinta- ja logistiikka-ala on tiimipeliä ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä missä tahansa tehtävässä.

Lisäksi työelämän murros tuo mukanaan uusia taitovaatimuksia niin tiedon hallinnointiin, soveltamiseen ja hyödyntämiseen kuin ongelmien ratkaisemiseen ja asiakaspalveluun liittyen. Automatisointi poistaa esteitä ja helpottaa liiketoiminnan pyörittämistä, mutta toisaalta se asettaa paineita asiakaspalvelun sujuvuuteen ja asiantuntijuuteen liittyen. Kuehne+Nagelilla on huomattu, että tulevaisuudessa kaivataan parempia neuvottelutaitoja, ymmärrystä vastuullisuudesta, luovuutta ja havaintokykyä yllättävissä tilanteissa.

”Koen, että jokaisella meidän työntekijällä on erityisosaamista, joka tekee heistä ainutlaatuisia sekä ihmisinä että työkavereina,” Happonen sanoo.

Aikaa oman osaamisen kehittämiseen

Osaavat työntekijät ovat asiantuntijaorganisaatiossa toiminnan perusta. Kuehne+Nagelilla työntekijöiden osaamisen näkyviin tuominen ja taitojen kehittäminen on luonnollinen osa arkea ja sisällä kaikessa toiminnassa. Osaamistarpeiden tunnistamiseen liittyy vahvasti yrityksen asettamat pidemmän aikavälin tavoitteet, kuten vastuullisuus ja kestävän teknologian ja toimitusketjujen  kehittäminen. Tulevaisuuden osaamistarpeita pohditaan johtoryhmän, esihenkilöiden ja työntekijöiden kesken laajasti. Huolinta- ja logistiikka-alaan heijastuu myös muutokset asiakkaiden tarpeissa ja kansainvälisessä kaupassa. Tämän takia Kuehne+Nagel käy myös eri sidosryhmien kanssa keskustelua tulevaisuuden osaamistarpeista.

Kuehne+Nagelilla tehdään kehittymissuunnitelma vuosittain yhdessä esihenkilön ja työntekijän kesken, jossa pohditaan osaamistarpeita ja kiinnostuksen kohteita sekä peilataan niitä organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Näiden pohjalta voidaan luoda konkreettisia ja seurattavia tavoitteita osaamisen kehittämiselle. Lisäksi tarjolla on sisäisesti saatavilla olevia erilaisia osaamispolkuja, verkkokursseja, podcastejä, e-kirjoja ja webinaareja, joiden aihealueet vaihtelevat data-analytiikan hyödyntämisestä empatiataitoihin ja kielikursseisesta johtamisen kehittämiseen. Kuehne+Nagelin työntekijät ovat hyödyntäneet hyvin myös Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton tarjoamia verkkokoulutuksia.

”Tuemme työntekijöiden osaamista ja kehittymistä mahdollistamalla ennen kaikkea aikaa oman osaamisen kehittämiseen. On tärkeää, että työntekijät arvostavat omaa työtään, haluavat tuoda esiin omaa osaamistaan ja ovat ylpeitä siitä,” sanoo Happonen.

Tulevaisuuden osaajat huolinta- ja logistiikka-alalla

Huolitsijat ovat kansainvälisen kaupankäynnin asiantuntijoita, heidän työnsä jäljet näkyvät päivittäin ihmisten ja yritysten arjessa. Huolitsijan työ vaatii esimerkiksi osaamista tullauksesta, huolinnasta,  ymmärrystä ulkomaankaupasta sekä eri maiden säädöksistä, mutta myös asiakaspalvelusta. Suomessa oppilaitokset tarjoavat huolinnasta kursseja, mutta varsinainen huolitsijan työ opitaan Happosen mukaan työpaikalla. Varsinainen työn opettelu on monimuotoista Kuehne+Nagelilla.

"Saamme positiivista palautetta uusilta työntekijöiltä siitä, kuinka he kokevat voivansa aina kysyä apua ja heitä autetaan”, Happonen jatkaa.

Myös tulevaisuudessa huolinta- ja logistiikka-alalla tarvitaan osaajia. Kuehne+Nagel tekee aktiivisesti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa esimerkiksi vierailuiden ja opinnäytetöiden kautta, jotta toimiala tulisi tutuksi. Toinen hyvä väylä tutustua alaan on kesätyöt.

”Koemme, että meillä on yhteiskunnallinen vastuu kertoa yleisesti huolinta- ja logistiikka-alasta sekä mahdollisista työtehtävistä ja työllistymismahdollisuuksista. Tarjoamme myös joka kesä kesätyöpaikkoja nuorille osaajille. Kesätyöntekijöiltä on tullut erityisesti kiitosta hakijakokemuksesta ja oikeudenmukaisuudesta Vastuullinen kesäduunitutkimuksessa. Olemme sijoittuneet tutkimuksessa omassa kategoriassamme kymmenen parhaan joukkoon,” kertoo Happonen.

Huolinta- ja logistiikka-ala on kansainvälisen kaupankäynnin keskiössä. Ala tarjoaa kiehtovan ja alati muuttuvan työuran, kahta samanlaista päivää ei ole. Huolinta edellyttää sellaista asiantuntemusta ja verkostoa, johon ulkomaankauppaa harjoittavalla kuljetusasiakkaalla itsellään ei usein ole resursseja tai tarvittavaa osaamista. Asiakaskunta onkin hyvin laaja ja työtehtävät monipuolisia ja haastavia.

”Kenellä tahansa on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan. Kaikki on kiinni oikeanlaisesta asenteesta ja halusta oppia. Alalla on myös mahdollisuus päästä työskentelemään uuden teknologian parissa ja tutustua eri kuljetusmuotoihin, jotka liikuttavat maailmaa,” sanoo Happonen.