Tavoite fossiilittomasta liikenteestä on entistäkin tärkeämpi, ja sen toteutuminen yhä lähempänä

23.03.2022 | Kirjoittanut Petri Laitinen

SHLL julkaisi 14.3. yhdessä neljän muun liikenne- ja logistiikka-alan järjestön kanssa päivityksen kesällä 2020 valmistuneeseen liikenne- ja logistiikka-alan vähähiilisyystiekarttaan. Tiekartassa toimiala kertoo näkemyksensä ja tarvittavat toimenpiteet liikenteen vuoden 2030 päästöjen puolittamistavoitteen saavuttamiseksi.

Tuore tiekartan laskelmien päivitys osoittaa aiempaa vahvemmin, että liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa toimialan kilpailukykyä vaarantamatta. Ilmastokriisin ratkaisemisen lisäksi myös geopoliittinen tilanne edellyttää, että vähennämme riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja Venäjän tuontienergiasta.

Suomella liikenteessä ja logistiikassa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet – myös toimiala on sitoutunut niihin

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Liikenteen ja logistiikan osalta edellä mainittu tavoite käytännössä tarkoittaa, että liikenteen ja logistiikan päästöt tulee vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuosi 2005), ja että vuoteen 2045 mennessä päästöt tulee poistaa kokonaan.

Nämä tavoitteet ovat kansainvälisesti katsottuna erittäin kunnianhimoisia, sillä EU:ssa hiilineutraalisuustavoitteeksi on sovittu vuosi 2050. Kun vuoteen 2050 on aikaa alle 30 vuotta ja vuoteen 2035 enää 13 vuotta, Suomi käytännössä pyrkii hiilineutraaliksi puolet nopeammin kuin EU.

Suomessa elinkeinoelämän eri toimialoja edustavat järjestöt ovat laajasti ottaneet hallituksen asettaman hiilineutraali Suomi 2035 -haasteen vastaan. Vuoden 2020 aikana ja sen jälkeenkin monet toimialat ovat julkaisseet omia hiilineutraalisuustiekarttojaan.

Näin myös teki myös liikenne- ja logistiikka-ala kesällä 2020 omalla tiekartallaan. Siinä toimiala osoitti keinot liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi, ja se on sitoutunut työskentelemään niiden eteen.

Nykyisessä maailmantilanteessa on entistä tärkeämpää vähentää riippuvuuttamme fossiilisista energianlähteistä, ilmaston lisäksi myös geopolitiikan vuoksi.

Tuore tiekarttapäivitys osoittaa aiempaakin positiivisemman kehityksen

Tuore liikenteen ja logistiikan vähähiilitiekartan päivitys osoittaa entistäkin suuremmalla varmuusmarginaalilla, että liikenteen päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VTT:n syyskuussa 2021 julkaiseman uuden perusennusteen mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt putoavat nykyisillä ja jo päätetyillä toimenpiteillä yhteensä noin 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005, kun tavoitteena on vähintään edellä jo mainittu 50 prosentin päästövähenemä.

Liikenne- ja logistiikka-alan tiekartassa esittämillämme lisätoimenpiteillä tuo puuttuva 10 prosentin lisäpäästövähenemä saavutetaan ja ylitetään. Tiekarttamme nyt keväällä 2022 tehty päivitys osoittaa, että alan esittämillä lisätoimenpiteillä liikenteen päästöt saadaan vähenemään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 62 prosentilla vuoteen 2035 mennessä, jos tiekartassa esitettyjä lisätoimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan määrätietoisesti ja välittömästi. Mitä kauemmin lisätoimenpiteitä vatvotaan, sitä haastavammaksi päästövoitteiden saavuttaminen tulee. Kannustimia ja investointeja tarvitaan myös valtiolta, jotta liikenteen ja logistiikan kilpailukyky voidaan turvata.

Suurimmat lisävähennykset syntyvät tiekarttamme kevään 2022 päivityksen mukaan uusiutuvista polttoaineista, vähäpäästöisemmästä autokannasta ja digitalisaatiosta. Tiekartassa esitämmekin muun muassa seuraavia uudistuksia tehtäväksi mahdollisimman pian:

  • autoilun hankinnan verotuksen keventäminen
  • vähäpäästöisten henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen hankintatukijärjestelmän jatkaminen
  • biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen nosto 34 prosenttiin
  • rataverkon sähköistäminen ja kehittäminen
  • muut kestävää ja tehokasta liikkumista edistävät infrahankkeet.

Lisäksi kestäviin liikennepalveluihin ja digitalisaation vauhdittamiseen tulee panostaa muun muassa liikennejärjestelmäsuunnittelulla, joukkoliikenteen kehittämisellä ja TKI-rahoituksella. Tiekartassa liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet saavutetaan reilulla marginaalilla ja ilman, että tieliikenne olisi päästökaupan piirissä.


Lisätietoa Tie vähähiiliseen liikenteeseen -tiekartasta

Liikenteen päästövähennystavoitteet on mahdollista saavuttaa Suomessa liikenne- ja logistiikka-alan vähähiilisyystiekartassa kerrotuin toimin, ilman liikenteen vero- ja maksutason nostamista.

Tiekartan päivityksen ovat toteuttaneet yhteistyössä Palvelualojen työnantajat Palta, Autoalan Tiedotuskeskus, Logistiikkayritysten Liitto, Linja-autoliitto ja Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto. Alkuperäiseen tiekarttaan ovat osallistuneet myös Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry sekö Paikallisliikenneliitto. Yhdessä organisaatiot edustavat merkittävää osaa Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen toimialasta.

Tiekarttatyö on tehty yhdessä AFRY Management Consulting Oy:n kanssa, joka on vastannut tiekartassa käytetyistä päästövähennyslaskennasta. Tiekartta kattaa kotimaan tie-, vesi- ja raideliikenteen. Tiekartassa puolitustavoite saavutetaan ilman päästökompensaatioita.

Tiedote

Lataa koko tiekartta (päivitys 2022)

Lataa tiivistelmä tiekartasta


Kirjoittaja on SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan logistiikan toimialapäällikkö.
Kirjoitus on julkaistu Paltan sivuilla 15.3.2022.