Ohoi toimitus- ja kuljetusketjun yritykset! Olettehan valmiit CountEmissions EU -päästölaskentalainsäädäntöön?

06.05.2024 | Kirjoittanut Petri Laitinen

Toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen yhdenmukaista laskemista ja raportointia koskeva CountEmissions EU -lainsäädäntöprosessi etenee hyvää vauhtia. Miltä valmistelussa oleva liikenne- ja logistiikka-alaa laajasti koskeva päästölaskentalainsäädäntö näyttää ja milloin yritysten tulee olla valmiit?

Euroopan komissio julkaisi 11.7.2023 CountEmissions EU -ehdotuksen, jolla luodaan yhteinen viitekehys tavara- ja matkustajaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja raportointia varten. Ehdotus koskee kaikkia liikennemuotoja (tie, raide, meri ja lento) yhtäläisesti. EU-ehdotuksessa viitataan vuoden 2023 alussa voimaan tulleeseen kansainväliseen EN ISO 14083:2023 päästölaskentastandardiin, johon valtaosa henkilö- ja tavarakuljetuspalvelujen tarjoajista tulee varmasti törmäämään ennemmin tai myöhemmin.

EN ISO 14083:2023 standardi kumosi 21.4.2023 aiemmin voimassa olleen EN 16258:2012 standardin, mitä monet logistiikkayritykset näyttävät vielä käyttävän apunaan päästölaskennassaan tätä blogia kirjoitettaessa.

CountEmissions EU -hanke eteni ripeästi EU:n lainsäädäntöprosessissa syyskaudella 2023 ja alkuvuodesta 2024, mikä on hyvä asia, sillä EU:ssa on nyt loppukeväästä keskitytty kesäkuussa 2024 pidettäviin EU:n parlamenttivaaleihin ja niiden jälkeen muodostettavaan uuteen komissioon ja sen työohjelmaan. EU:n jäsenmaiden hallituksista koostuvassa neuvostossa CountEmissions EU -asetushankkeesta saavutettiin yleisnäkemys joulukuussa 2023 ja EU-parlamentti hyväksyi kantansa asiaan 10.4.2024 pitämässään täysistunnossa (hankkeen ensimmäinen käsittely).

Neuvoston ja parlamentin käsittelyssä molemmat instanssit tekivät komission alkuperäiseen lainsäädäntöehdotukseen joitain muutosehdotuksia, joista osaa huolinta- ja logistiikka-ala on pitänyt haasteellisina. Esimerkiksi parlamentin kannassa ehdotetaan elinkaariajattelun käyttöönottoa kuljetuspalveluiden päästöjen laskemiseen, missä tulisi huomioida myös ajoneuvojen valmistuksen, huollon ja elinkaaren loppuvaiheen päästöt. Parlamentin kanta laajentaisi komission ehdotuksen soveltamisalaa merkittävästi kuljetuspalveluiden päästöjen laskentaa pidemmälle. Lisäksi parlamentti esittää kuljetuspalveluiden päästöjen laskemisessa pakolliseksi ensisijaisten päästötietojen käyttöä kaikille, paitsi pk-yrityksille. Tämä voi aiheuttaa lisäkustannuksia yrityksille, mikäli ensisijaisten tietojen saanti osoittautuu vaikeaksi.

EU-lainsäädäntöprosessi jatkuu EU-vaalien jälkeen käytävillä trilogineuvotteluilla, joissa lopulta ratkeaa, millaiseksi CountEmissions EU -asetus lopulta muodostuu. Koska lakihankkeella on EU:ssa elinkeinoelämän vahva tuki ja koska eri EU-instanssit ovat kaikki nähneet lakihankkeen tärkeänä toimenpiteenä EU:n liikenteen ja logistiikkasektorin päästöjenvähentämisessä, voinee olettaa, että trilogineuvotteluissa tullaan pääsemään maaliin seuraavan 12 kuukauden aikana, ellei peräti jo syyskaudella 2024. Komission esityksen mukaan CountEmissions EU -asetus tulisi sovellettavaksi 42 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

EU:n eri instanssit ovat käsittelyn aikana olleet yksimielisiä siitä, että toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen yhdenmukainen laskeminen ja raportointi tulee jatkossa perustumaan kansainväliseen EN ISO 14083:2023 standardiin. Valmistelussa oleva EU-asetus ei suoraan velvoittaisi ketään laskemaan tai raportoimaan kuljetuspalveluidensa kasvihuonekaasupäästöjä ISO 14083:2023 standardin mukaisesti, vaan asetus olisi velvoittava ainoastaan silloin, kun kuljetuspalveluiden päästöjä lasketaan ja raportoidaan kolmannelle osapuolelle.

Valtaosa kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajista tulee käytännössä ennemmin tai myöhemmin velvolliseksi noudattamaan CountEmissions -asetuksessa määriteltyä laskenta- ja raportointimenetelmää, koska jo tällä hetkellä iso osa kuljetuspalvelujen tarjoajista laskee ja raportoi päästöjään kolmannelle osapuolelle ja koska kuljetusasiakkaiden päästöjenraportointitarpeet ympäri maailmaan ovat vauhdikkaasti kasvamaan päin.

Nyt on liikenne- ja logistiikkayrityksillä hyvä aika alkaa ottamaan selville mitä CountEmissions EU ja ISO 14083:2023 standardi tarkoittaa oman yrityksen toiminnan kannalta ja miten yritys voisi alkaa mittaamaan ja laskemaan kuljetusten aiheuttamien päästöjen määrät tulevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjestivät 27.9.2023 klo 10.00-11.35 tiiviin Toimitus- ja kuljetusketjun kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen ja raportointi -ajankohtaiswebinaarin, jossa käsiteltiin CountEmissions EU -lainsäädäntöesitystä sekä laskentatavaksi esitettyä kansainvälistä EN ISO 14083:2023 standardia. Webinaarin sisältöön pääset tutustumaan tästä.

 

Petri Laitinen
Kirjoittaja on SHLL:n toimitusjohtaja ja Paltan liikenne- ja logistiikkajohtaja.